Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ PŘEDKLÁDANÁ KSČM

21. 4. 2011

 

Přístup KSČM k překonávání hospodářské krize a její koncepce protikrizových opatření, kterou projednala stínová vláda – sbor odborných mluvčích KSČM a na svém jednání 13. března 2009 odsouhlasil VV ÚV KSČM.
 Přístup KSČM je v souladu s výsledky analýz a přístupem odborů a akceptuje i ty prvky v přístupu ČSSD i v Plánu evropské hospodářské obnovy EK, které shledá pozitivními a občanům prospěšnými. Blížící se volby do Evropského parlamentu, popř. předčasné volby do PS PČR, budou zároveň volbou protikrizových programů. Odmítá zakrývání skutečných faktů krize a monopolizaci důležitých rozhodnutí uvnitř struktur vázaných na vládnoucí pravici a velký kapitál.
KSČM je ochotna jednat i o některých dílčích návrzích z Národního protikrizového plánu vlády ČR, který však ve svém celku stejně jako SPAR považuje za naprosto nedostatečný pro překonávání podstatných příčin krize a naprosto chybný svým neoliberálním pojetím. To, že vláda hodlá předložit legislativní část protikrizových opatření v podobě jednotlivých zákonů, umožňuje zvolit diferencovaný přístup k jednotlivým návrhům.
Stále chybí propracovanější, komplexnější přístup proti krizi, který by vznikl z širšího celonárodního dialogu a který by opřel protikrizová opatření o širší mandát prodiskutovaný napříč politickým spektrem a se sociálními partnery v rámci tripartity. Krize postihne celou společnost a vedle odpovědnosti vlády je tu proto i odpovědnost ostatních složek veřejné moci jako jsou představitelé územní samosprávy, zejména krajů a velkých měst.
 
Základem přístupu KSČM je sociální citlivost a spravedlivost přijímaných opatření, zásada nepřenášet tíhu krize na zaměstnance, sociálně slabé vrstvy a drobné podnikatele, dlouhodobě pak je základem alternativy KSČM řešit systémové příčiny krize a ne pouze tlumit její důsledky.
 
A.     V krátkodobých krizových opatřeních výrazně akcentujeme podporu koupěschopné poptávky (na rozdíl od vládních dokumentů), nejde však o běžné utrácení, ale
o nasměrování spotřeby, nejlépe do oblastí, kde je spotřeba zároveň investicí (vzdělávání, inovace, ekologie), a to prostřednictvím půjček, grantů, dotací, mezd, sociálních dávek
i důchodů apod.
B.     Dlouhodobé překonání krize bude vyžadovat podporu změn ve struktuře ekonomiky
a modernizaci výrobní základny. To znamená přilákat investice i vytvářet předpoklady 
v oblasti infrastruktury a tzv. lidského kapitálu. S tím souvisí posílení financování vědy
a výzkumu a přijetí opatření k propojení vysokých škol a výrobních podniků. Za tím účelem požadujeme, aby náhradou za NERV byla zřízena stabilní vládní instituce strategického prognózování a řízení sociálně ekonomického rozvoje země s využitím státních cílových programů.
 
V jednotlivých oblastech KSČM vidí hlavní směry protikrizových opatření takto:
 
a)      daně a veřejné finance
ü      diferenciace daní - obnovit progresivní zdanění, které zastaví propad příjmů
a)      u příjmu fyzických osob (snížit zdanění u příjmů pod 25 000 a naopak zvýšit
u příjmů nad 50 000 a 100 000 Kč měsíčně)
b)      u příjmů právnických osob (dvě sazby podle ročního zisku společnosti),
c)      větší zdanění bohatství a luxusní spotřeby (neproduktivní majetek, drahá auta, šperky, umělecká díla) - tj. u velkých majetků majetková přiznání a zdanění
ve výši 35 %, zvýšit progresi u dědické daně a převodu majetků s osvobozením u převodu menších majetků (4 - 10 mil Kč)
ü      vyšší daňové úlevy zejména pro rodiny s více dětmi, samoživitele a osoby pečující
o bezmocné
, prosadit společné zdanění manželů. Motivace spotřebitelů ke koupi českého zboží
ü      nezvyšovat váhu nepřímých daní - jejich významnější snížení vyžaduje shodu
v rámci EU. Snížení DPH na 6 % popř. i méně (0 %) u potravin, elektřiny, tepla
a plynu a dalšího zboží a služeb nutných pro uspokojování základních životních potřeb (výstavba bytů, kultura, vzdělávání), ale i např. svoz komunálního odpadu
ü      daňovými sazbami zvýhodnit produktivní investování kapitálu bank
i podnikatelských subjektů
do rozvoje reálné ekonomiky
ü      nepřipustit další snižování odvodů na sociální pojištění, zrušit zastropování a valorizovat platby za státní pojištěnce
ü      počítat s dočasným navýšením deficitu – dluhové zdroje investovat zejména do oblasti veřejného sektoru a tak, aby dlouhodobě zvýšily příjmy, to předpokládá zabývat se zřízením veřejných fondů hospodářské rekonstrukce
ü      trvá úkol efektivity výběru daní a restrukturalizace výdajů na přebujelý státní aparát, vojenské mise a další v krizi zbytné výdaje
ü      v zreálněném státním rozpočtu i v územních rozpočtech je nutné mít rezervu na nečekané zhoršení krizové situace (nejen 0,3 % vládních rezerv ve SR)
ü      v rovině mezinárodní prosazovat zavedení zdanění pohybu horkého kapitálu
(tzv. Tobinova daň) a respektování dohod o eliminaci daňových rájů
 
b)      sociální oblast a zdravotnictví
ü      prioritou je mít zdroje zejména na sociální transfery: výplaty sociálních dávek, pomoc v hmotné nouzi a podporu v nezaměstnanosti – tj. při tempu HDP 1 % až
8 mld. Kč navíc, též náležitá a pravidelná valorizace důchodů (přednostně zvýšit základní výměru důchodu na 3000 Kč) ve vztahu k životním nákladům domácností důchodců a minimálně udržování jejich poměru k výši mezd; valorizovat minimální mzdy a zvýšit existenční a životní minimum
ü      ukončit zvyšování důchodového věku na 63 let; omezit snížení výše předčasného starobního důchodu
ü      omezit nadprůměrně rostoucí ceny v oblasti bydlení (nájmy, energie i voda) - zákonná ochrana proti neúměrnému zvyšování nájemného a spekulacím majitelů bytů
ü      regulací neodůvodněného zvyšování cen omezit vliv monopolu, u bydlení zastavit deregulace - současná výše nájemného již dostatečně pokrývá veškeré náklady
a vytváří majitelům domů zisk
ü      stabilita reálných mezd – politika spravedlivě placené pracovní síly místo mzdového dumpingu a zneužívání dovážené pracovní síly, požadavek minimální evropské mzdy ve výši 60 % průměrné národní mzdy (neohrožuje to kolektivní smlouvy)
ü      prodloužení doby pobírání dávek v nezaměstnanosti a zvýšení jejich výše, přitom zohlednit nezaměstnané v důsledku krize a ostatní; zaručit minimální hodnotu podpor v nezaměstnanosti v celé EU
ü      posílení chráněných pracovních úvazků a podpora zaměstnávání rekvalifikantů – v krizi přednost sociálních práv před hospodářskou soutěží a pravidly jednotného trhu
ü      při omezování výroby a pracovní doby – řešit výpadky ve mzdě (ke zkrácené mzdě podpora od úřadu práce), v případě insolvence firmy – ne zlaté padáky, ale nejdřív mzdy, změnit insolventní zákon tak, že v prvé řadě dojde k uspokojení pohledávek zaměstnanců a teprve poté bank; zavést povinnost při propuštění a likvidaci firmy zaměstnavateli platit kauci do fondu zaměstnanosti (120 000 Kč za jednoho propuštěného zaměstnance)
ü      podpora pracovních míst ve službách: adresná politika zaměstnanosti - v sociálním sektoru (péče o staré lidi, asistenční služba pro zdravotně postižené, zařízení péče
o děti)
ü      dostupné a kvalitní zdravotnictví – zejména zrušit poplatky, ochranný limit na doplatky za léky zachovat a zrušit současná omezení
ü      zkrátit lhůty výplaty nemocenské, nemocenskou hradit bez karenční lhůty
ü      prevence sociálního vyloučení a vzniku ghet, legislativně omezit lichvářství, zajistit nezávislý monitoring protiprávní praxe při zajišťování práva na bydlení
 
c)          ekonomika, stát a restrukturalizace
ü      neprivatizovat (např. ČSA, Letiště Praha), ale využít situace k odkupu akcií státem, ve strategické oblasti (energie, spoje, veřejná doprava, voda, kanalizace, těžba surovin) vliv státu ponechat, např. přes speciální státní investiční fondy
ü      odmítnout privatizaci veřejných služeb jako takových i veřejného pojištění,
tj. důchodových fondů, fondů zdravotního pojištění i pojišťoven jako takových (zdravotnická zařízení)
ü      zřídit vládní instituci pro strategické plánování a dlouhodobé, střednědobé
i krátkodobé prognózování
pod demokratickou veřejnou kontrolou a stanovit povinnost vlády přihlížet k výstupům z činnosti této instituce
ü      uplatnit antimonopolní a regulační opatření, zejména vůči energetickým podnikům a v zemědělství a potravinářství, zamezit spekulaci a neodůvodněnému zvyšování cen ve všech sférách ekonomiky, čelit lobbismu a korupci
ü      možnost přebírání podniků zasažených krizí jejich zaměstnanci – motivuje
a stabilizuje, předpokládá to v EU zavedený institut zaměstnaneckých rad, definování pravidel pronájmu či výkupu podniků zaměstnanci, včetně vytvoření podpůrných fondů pro tuto formu správy podniků
ü      výkon vlastnických práv ve státních podnicích - vláda využije více možnosti rozdělování dividend, vliv na dlouhodobou investiční politiku, na systémy odměn
a kompenzací
ü      priority vládních investic - nejen dálnice, ale i železniční infrastruktura, sociální, obecní a družstevní bydlení, rekonstrukce a zateplení bytů a perspektivní energetika (rozhodnutí o výstavbě JETE, k tomu domácí dodávky technologií) včetně ekologických investic, výstavba produktovodů a zásobníků
ü      jako dlouhodobá priorita - investice do restrukturalizace ekonomiky na znalostní ekonomiku založenou na moderních technologiích, produkci vědeckých poznatků
a výrobků s vysokou přidanou hodnotou, k restrukturalizaci využít jako nástroje státní cílové programy a veřejné fondy hospodářské rekonstrukce
ü      adresná podpora vysokoškolského, akademického i soukromého vývoje a výzkumu, propojení vysokoškolského a akademického výzkumu s reálnou ekonomikou a s vývojem a výzkumem ve státních, veřejných a soukromých podnicích
ü      efektivnost státních investic - revize sporných projektů mrhajících zdroji či závislých na drahých dovozech, urychlené dokončení potřebných rozestavěných investic,
u státních zakázek nezávislá dvoustupňová kontrola nabídkových cen
ü      struktura investičních pobídek - nestačí návrat k tomuto nástroji, ale také jasná (strategicky koncipovaná) podpora inovací, lidský kapitál, ekologické technologie včetně odpadového hospodářství, koordinace krajských programů a alokace do nejvíce nezaměstnaností zasažených území
ü      pomoc malému a střednímu podnikání - odstraňování administrativních bariér, přístup k úvěrům (garance na kontokorenty), zpřístupnění investičních pobídek (nejen OP Podnikání a inovace), odpisová politika
ü      přeorientovat český export ve větší míře mimo země EU a USA, zabránit jednostranné závislosti české ekonomiky, podpora exportu a příslušných institucí
ü      zreálnit státní rozpočet a zapracovat do něj náklady na protikrizová opatření, včetně podpory protikrizových patření obcí a krajů
ü      v mezinárodní sféře, především v rámci EU, prosazovat koordinovaná opatření vůči imigrantům, která by prosazovala důstojné odměňování imigrantů, bojovala s ilegální imigrací a řešila situaci cizinců, které postihla krize
 
d)          finanční sektor
ü      podpořit existenci silné státní banky za účelem poskytování garantovaných půjček a úvěrů potřebným podnikům a OSVČ pro udržení jejich výroby a živností
ü      úžeji koordinovat rozpočtovou a měnovou politiku, kvalita bankovního dohledu‚
a jeho integrace v ČR i v rámci EU – euro dnes není ani hrozba ani spása
ü      efektivnější regulace - posuzování bezpečnosti nových finančních produktů, reporting ratingových agentur, kontrola pohybů v bilancích bank mezi zahraničními matkami a jejich domácími dcerami
ü      využít k prorůstovým opatřením potenciál úspor občanů (vycházejíc ze skutečnosti převisu úspor nad veřejným dluhem)
ü      v mezinárodní sféře prosazovat regulaci v oblasti ratingových agentur
a speciálních investičních a hedgeových fondů
, pravidla likvidace, mezinárodní registr úvěrových vztahů, zprůhlednění finančních operací v národním i mezinárodním měřítku
ü      komerční banky nesanovat zbytečně a přenést více tíhu ochrany střadatelů
a refinancování defaultních aktiv na banky, zvýšení plateb bank do Fondu pojištění vkladů, v mimořádné situaci i zásah do odměňování bankovního managementu
ü      vztah veřejného a privátního pojištění - opatrně při liberalizaci investování 
v systému penzijního připojištění, chránit první pilíř důchodového systému, nově pojištění proti ztrátě zaměstnání
ü      legislativně zamezit činnost soukromým finančním lichvářským společnostem, které umožňují přímé půjčky a nemají statut bankovního domu
ü      finanční zdroje z EU - podpora včasného čerpání, posílit zdroje na kofinancování evropských projektů, zejm. na rozvoj regionů a stabilizaci venkova, rozpočtové rezervy na akontaci, revolving v bankách – současně revize struktury operačních programů
 
NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář