Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny PČR 2010

1. 5. 2010

Hospodářská a politická krize jako produkt kapitalismu tvrdě zasáhla Českou republiku i naši společnost.

Pravicové vlády v uplynulém volebním období nebyly schopny řešit dopady těchto krizí na většinu občanů naší země. Naopak svou asociální a protilidovou politikou přispěly k výraznému poklesu průmyslové produkce, vysokému růstu nezaměstnanosti a zvýšení základních životních nákladů. Podle představ pravicových stran lidé mají zaplatit soukromokapitalistické zisky bank ohrožených hospodářskou krizí. Mají také nést rozhodující tíhu státního dluhu, který je důsledkem špatného hospodaření všech předchozích vlád. K tomu směřuje i podstata všech reformních kroků těchto vlád. Komunistická strana Čech a Moravy tuto politiku odmítá, protože není v zájmu většiny občanů České republiky.

Základním programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, v ekonomice s klíčovou rolí společenského vlastnictví. Komunistická strana Čech a Moravy předkládá volební program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve kterém vychází ze základních zájmů většiny občanů naší země a představuje v něm věcný způsob řešení současných ekonomických, ekologických a společenských problémů. Pro Komunistickou stranu Čech a Moravy je rozhodující vzájemná solidarita a důstojnost.

Práce pro všechny za spravedlivou mzdu

KSČM odmítá nečinně přihlížet k vysoké míře nezaměstnanosti, k problémům absolventů škol, seniorů a zdravotně znevýhodněných lidí v ČR. KSČM nesouhlasí s nespravedlivou mírou ohodnocení u jednotlivých příjmových skupin. KSČM proto prosazuje:

Obnovu zrušených a tvorbu nových pracovních míst, zejména pro absolventy škol, dlouhodobě nezaměstnané, a také pro zdravotně znevýhodněné (minimálně vytvořit nových 100 000 pracovních míst), vytvoření státního programu pro vznik nových pracovních míst.

Zachování současného Zákoníku práce chránícího zájmy zaměstnanců v jejich nerovném postavení vůči zaměstnavatelům.

Nepřijatelnost výpovědí z pracovního poměru bez udání důvodů a souhlasu odborů.

Podporu v nezaměstnanosti prodlouženou na dobu jednoho roku.

Při konkurzech podniků přednostně uspokojovat mzdové nároky jejich zaměstnanců.

Při rušení pracovních míst zvýšit vyplácení odstupného.

Snížení neúměrných platů a odměn vysokých manažerů v podnicích s majetkovou účastí státu a vysokých úředníků ve státních úřadech a veřejné správě. Jejich odměny vázat pouze na kladné výsledky hospodaření.

Zvýšení minimální mzdy postupně až na 14 000 Kč.

Náhradu mzdy vyplácené zaměstnavatelem i v prvních třech dnech nemoci a při ošetřování dítěte.

Rovnoprávnost odměňování žen a mužů - za stejnou práci stejnou odměnu.

Rozvoj zaměstnanosti ve veřejných službách.

Princip stejné mzdy za stejnou práci i ve vztahu k zahraničním pracovníkům tak, aby jejich ochota přistoupit na nižší mzdy nebyla zneužívána k celkovému snižování mezd a vytlačování domácích zaměstnanců.

Státní podporu podnikům zaměstnávajícím absolventy škol a zdravotně postižené.

Žádná tolerance k omezování sociálních jistot všech generací

V důsledku hospodářské krize a špatného hospodaření státu došlo a bude dále docházet k neustálému zpochybňování a zhoršování úrovně základních životních jistot i celkové sociální situace většiny obyvatel České republiky. Základem politiky KSČM je zachovat úlohu státu při financování sociální sítě. KSČM proto bude prosazovat tyto cíle:

Zastavení růstu věkové hranice pro odchod do důchodu u mužů na věku 63 let a u žen níže podle počtu dětí.

Zachování průběžného, státem garantovaného důchodu jako základu důchodového systému. Odmítá pokusy o privatizaci důchodového pojištění; penzijní připojištění umožnit nadále na dobrovolném základě s možným příspěvkem zaměstnavatele.

Uzákonit kategorii minimálního důchodu s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně.

Pravidelnou valorizaci důchodů podle růstu životních nákladů domácností důchodců, inflace a vývoje mezd a platů.

Státní regulaci cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody, tepla a paliv, boj proti jejich nadměrnému zvyšování.

Státní regulaci nákladů na bydlení a tzv. věcně usměrňované nájemné (stanovit tak, aby nájemné činilo maximálně 45 korun z metru čtverečního měsíčně), posílit právní ochranu nájemníků.

Státní podporu výstavby startovacích a sociálních bytů, zejména formou obecního bydlení s dostupným nájemným. Přijmout zákon o sociálním bydlení a stanovit normativy sociálně potřebných bytů.

Podporu výstavby minimálně 40 000 bytů ročně, z toho 10 000 družstevních bytů ze stavebního spoření, včetně garancí Státního fondu rozvoje bydlení, revitalizaci a rekonstrukci bytového fondu.

Novelizaci zákona o vlastnictví bytů, zavedení registru bytů.

Rozšiřování bezúročných půjček na pořízení bytu, rekonstrukci bytu a bytové zařízení pro mladé rodiny, novomanželské půjčky s podporou státu.

Zachování státní podpory stavebního spoření a hypoték.

Výstavbu domovů a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči a dohled, a zachování současných sociálních zařízení pro seniory.

Zcela zrušit tzv. regulační zdravotnické poplatky a nezvyšovat spoluúčast pacientů; odstranit rozdíly v doplatcích na léky tak, aby byly finančně dostupné pro občany.

V podílu zdravotnictví na HDP dosáhnout na evropský průměr 8 % (dnes v ČR pod 7 % HDP).

Obnovu sítě neziskových zdravotnických zařízení (vč. nemocnic), která nebudou působit na základě tržních principů, k zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče občanů.

Obnovení dosažitelnosti záchranné služby, lékařské a stomatologické pohotovosti.

Nepřipustit další privatizaci zdravotnických zařízení a záchranné služby.

Zajistit dostatečné financování zdravotnictví, prosadit zvyšování plateb státu za státní pojištěnce.

Vytvořit jedinou veřejnou zdravotní pojišťovnu, zajistit důslednou státní kontrolu užití peněz ve zdravotnictví.

Nesnižovat odvody na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti, zcela zrušit jeho zastropování pro lidi s vysokými příjmy.

Vytvořit sociální fond pro OSVČ, drobné a malé podnikatele pro případ dlouhodobějších ekonomických problémů.

Základy boje proti hospodářské krizi - regulace trhu, investice do vědy, vzdělání a nových technologií.

Současné nastavení přímých a nepřímých daní zvýhodňuje vysokopříjmové skupiny na úkor drtivé většiny obyvatel České republiky. KSČM proto považuje za potřebné a zároveň zásadní změnit daňovou politiku státu. Ke zvýšení příjmů státního rozpočtu ČR a budoucího růstu ekonomiky jako celku, k východisku z hospodářské krize a zadluženosti státu jsou nutné státní investice do perspektivních oborů, do vědy a výzkumu a podpora českého zemědělství. Tak lze dosáhnout nutných strukturálních změn v ekonomice. KSČM proto prosazuje:

Zrušit superhrubou mzdu jako nejasný a podvodný způsob výpočtu příjmů zaměstnanců.

Změnu daňové soustavy:

vrátit sníženou sazbu DPH z 10 % na 5 % u zboží základní potřeby, ekologické veřejné dopravy a zavést nulovou sazbu DPH u základních potravin a léků,

zavést odstupňovanou daň z příjmů fyzických osob v pěti pásmech se snížením této daně na 9 % u příjmů nižších než je průměrná hrubá měsíční mzda v ČR a až 40% daně u příjmů vyšších než 1 mil. Kč ročně,

zavést dvě daňová pásma u právnických osob podle ročního zisku (24 % do 10 mil. Kč ročního zisku, 32 % nad 10 mil. Kč ročního zisku),

postupnou přípravu ekologické daně (emise CO2, spotřeba energií) s návratností do úspor energií pro domácnosti,

zachovat osvobození od dědické daně u převodu menších majetků do 4 mil. Kč,

u převodu vyšších majetků obnovit dědickou daň včetně progrese,

zdanit dividendy 25% sazbou,

osvobodit od zdanění úroky z vkladů obyvatelstva.

Zavést majetková přiznání u majetků nad 10 mil. Kč.

Zákonem zakázat anonymní listinné akcie a zprůhlednit vlastnickou strukturu podniků.

Zlepšit finační zajištění pro rozvoj krajů, měst a obcí, pomoc státu při oddlužení obcí.

Zpřísnit odpovědnost vlády za výkon vlastnických práv státu v podnicích s majetkovou účastí státu. Využít zisku velkých státních podniků k posílení příjmů a investic státního rozpočtu.

Zastavit privatizaci majetku státu. Uskutečnit odkup akcií státem ve strategické oblasti (energie, spoje, veřejná doprava, voda, kanalizace, těžba surovin). Podporovat zakládání podniků s většinovým podílem státu či obcí a krajů ve strategických oblastech národního hospodářství a služeb.

Zřídit veřejné fondy hospodářské rekonstrukce pro strategické řízení veřejných investic.

Prověřit politiku státních pobídek do soukromých investic, zaměřit je především

na tvorbu pracovních míst. Podporovat odkup krachujících podniků v perspektivních rozhodujících odvětvích národního hospodářství státem.

Výrazně zvýšit veřejnou podporu individuálnímu, drobnému a malému podnikání.

Vytvořit českou banku s rozhodující majetkovou účastí státu za účelem poskytování garantovaných půjček a úvěrům podnikatelům.

Snížit administrativní náročnost u OSVČ, drobných a malých podnikatelů.

Posílit úlohu a servis státu tak, aby se ve větší míře český export orientovat i mimo země EU a USA, zabránit nadměrné závislosti české ekonomiky na zahraničním kapitálu, rozšiřovat obchodní a ekonomické vztahy s rychle rostoucími ekonomikami světa.

Zpřísnit regulaci finančního sektoru, zejména spekulaci s cizími penězi, omezit rozsah

a výši bankovních poplatků.

Omezovat nátlakové praktiky obchodních řetězců zejména vůči dodavatelům zemědělských produktů z ČR.

Omezit výstavbu velkých logistických center v ČR, vyžadující další zábor zejména zemědělské půdy.

Podporovat financování vědy a aplikovaného výzkumu v perspektivních oborech (např. informační technologie, mikroelektronika, biotechnologie a kvalifikovaná chemie, vybraná strojírenská odvětví).

Vyčlenit na vědu a výzkum postupně až 3 % HDP do roku 2012.

Jednotnou státní energetickou koncepci, zajištění energetické bezpečnosti ČR rozhodujícím podílem výroby elektřiny z jádra (prosazovat zahájení výstavby 3. a 4. bloku JE Temelín, modernizaci JE Dukovany) se zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů energie a snižováním energetické náročnosti výroby i spotřeby.

Státní podporu podniků v perspektivních průmyslových odvětvích.

Modernizaci dopravní infrastruktury, zejména železnic; upřednostnit veřejnou hromadnou dopravu, prosadit systém různých druhů slev jízdného (rodinné, skupinové, slevy pro důchodce, studenty, děti, zdravotně postižené).

Vrátit podstatnou část nákladní dopravy zpět na železnici. Vyvést dálkovou těžkou nákladní dopravu z objízdných tras okolo dálnic, rychlostních silnic a ze silnic 2. a 3. třídy.

Chránit a podporovat české zemědělství. Prosazovat obnovení potravinové soběstačnosti, růst zemědělské výroby a postupné zvyšování vývozu zemědělských výrobků. Poskytnout dlouhodobou podporu klíčovému odvětví – chovu skotu a mléčné produkci.

V rámci EU trvale rovnoprávné podmínky pro české zemědělce; daňové úlevy českým zemědělcům při nákupu státní půdy v době krize.

Péči o venkov a dobré životní podmínky jeho obyvatel, pracovní příležitosti, dostupnost služeb, dopravní obslužnost venkovského osídlení.

Změnu rozpočtového určení daní ve prospěch menších obcí.

Zavést účinnou ochranu spotřebitelů před nekvalitními výrobky a nekalými praktikami obchodníků. Posílit postavení České obchodní inspekce, České zemědělské a potravinářské inspekce, Hygienické služby ČR.

Zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj jsou důležité pro zachování naší planety, proto je v rámci každého státu potřeba pečlivě dbát na udržení a zlepšování životního prostředí. KSČM prosazuje:

Dodržování zákazu dovozu odpadů ze zahraničí k uskladnění a likvidaci v ČR.

Ochranu zdrojů pitné vody a obnovu vodních zdrojů.

Péči o vodu v krajině a zpomalení jejího odtoku.

Ochranu biodiverzity a krajiny, omezení její fragmentace.

Ochranu zemědělského půdního fondu a zeleně, podporu rekultivace, sanace a účinná opatření proti znečišťování půdy.

Výsadbu druhově pestřejších lesů; vymezování prvků územního systému ekologické stability v územních plánech a realizaci těchto plánů.

Legislativní, ekonomické a další nástroje k řešení dlouhodobě špatného stavu ovzduší na velké části území ČR.

Určit společensky přijatelné a úměrné meze těžbě nerostných surovin.

Financování komplexních protipovodňových opatření a přizpůsobení se klimatickým změnám.

Podporu bezpečnému jadernému programu s cílem postupného snižování podílu fosilních paliv na výrobě energie.

Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.

Pokračovat v modernizaci a elektrifikaci železnice; dostavbu rozestavěných železničních koridorů a celkovou obnovu železniční sítě.

Ve městech rozšiřovat podíl ekologických autobusů, trolejbusů, tramvají a v Praze i metra na hromadné dopravě.

Zlevnit výstavbu dopravních staveb (nikoliv na úkor jejich kvality), např. dálnic, rychlostních komunikací a obchvatů měst a obcí, dostavbu nedokončených úseků posuzovat z hlediska veřejného zájmu.

Pokračovat ve výstavbě a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizačních systémů.

Ekologické zemědělství, ekologickou krajinotvorbu a urbanistiku.

Zaručit práva občanů být informován o ekologických dopadech hospodářské činnosti i staveb a právo účastnit se spolurozhodování o životním prostředí.

Chápat myslivost, rybářství, včelařství, chovatelství a zahrádkářství bylo i jako součást ochrany přírody.

Rodina - základ spokojenosti, děti a mládež - naděje do budoucnosti

Rodina je důležitým základem společnosti, měla by odrážet stabilní vazbu rodičů a dětí. Děti jsou budoucností našeho národa a státu. Proto je důležité dbát na plnohodnotnou úroveň života rodiny i jednotlivců, výchovu dětí v rodině i ve společnosti. Mladým lidem je při vstupu do života třeba pomoci. KSČM proto podporuje:

Výstavbu bytů finančně dostupných pro mladé rodiny.

Pomoc mladým rodinám poskytováním novomanželských půjček.

Zvýšení dávek při rodičovské dovolené na 14 000 Kč měsíčně s tím, že tato zvýšená odměna bude náležet matkám pečujícím o dítě do tří let; zavedení možnosti čerpání další rodičovské dovolené prarodiči.

Vyšší podporu při narození druhého dítěte a dalšího dítěte (porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě).

Přídavky vázat na dítě a ne na příjem domácností. Valorizovat přídavky na děti, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče podle životních nákladů.

Zlepšit služby pro rodiny, děti, zdravotně postižené občany a seniory, o které tyto rodiny pečují, a to v souladu s evropskými standardy.

Odstraňovat stereotypy, legislativní a technické bariéry prohlubující společenské vyloučení handicapovaných osob, finanční kompenzace rodinám, které toto vyloučení pomáhají handicapovaným překonat.

Zdokonalovat a rozšiřovat rodinnou výchovu ve školách.

Obnovu preventivních lékařských a stomatologických prohlídek na školách.

Právní ochranu zaměstnanců, kteří se starají o nezletilé děti.

Ekonomickou pomoc rodinám, které se podílejí na péči o zdravotně postižené osoby.

Právo na první zaměstnání pro mladé absolventy škol; zavést případné daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří poskytnou první zaměstnání po ukončení školy.

Vytvářet podmínky pro finančně dostupné mimoškolní zájmové aktivity, pro činnost středisek volného času, škol, knihoven, tělovýchovných zařízení, občanských sdružení a organizací pro děti a mládež.

Věnovat maximální pozornost prevenci kriminality, protidrogové prevenci, omezování heren, kasin a hazardních her a příslušné osvětě.

Důsledně realizovat Úmluvu o právech dítěte v legislativě i v praxi.

Alternativní kulturu a životní styly, jež mají humanistický charakter.

Systém spoření dětem na založení jejich domácností s podporou státu.

Legislativní opatření posuzovat též hlediska dopadů na ženy a děti.

Výchova, vzdělání, kultura a sport

Vzdělávací soustava zabezpečující vzdělání a výchovu, rodinná výchova, kultura, sport a tělovýchova jsou důležitými součástmi každé lidské společnosti. Vzdělaný národ, vědomý si vlastní historie a vážící si vlastní kultury, má předpoklady ke svému úspěšnému rozvoji. KSČM si tuto skutečnost plně uvědomuje, proto klade velký důraz a prosazuje ve své politické činnosti:

Program výstavby a obnovy jeslí a mateřských škol; vytvářet podmínky k 100% docházce dětí do posledního předškolního ročníku.

Zavedení bezplatné docházky do mateřské školy pro další ročník (4–5leté děti).

Posílení veřejného školství, financovaného z veřejných zdrojů jako převažující základ vzdělávací soustavy na všech stupních; školství soukromé a církevní financovat z jejich vlastních zdrojů.

Posílení funkce státu a zřizovatelů i jejich zodpovědnosti za podmínky a výsledky práce škol.

Úpravu práv a povinností žáků a zákonných zástupců.

Optimalizaci vzdělávacích dokumentů, zkvalitnění učebnic, učebních textů a metodik.

Výchovu proti všem formám diskriminace a intolerance včetně rasismu a neofašismu.

Meziresortní koordinaci zkvalitnění výchovy vzdělávání v oblasti speciálního školství, zajištění práce s žáky mimo vyučování.

Odmítnutí školného v jakékoliv podobě na všech stupních veřejných škol.

Výraznou podporu rozvoji učňovského a středního odborného školství, zejména u nedostatkových a žádaných oborů, včetně středního zemědělského odborného školství.

V síti učňovského školství vytvářet podmínky pro bezplatné poskytování ochranných pomůcek pro praktickou výuku, pro praxi související s oborem, přiměřenou mzdu v průběhu praxe a bránit zneužívání učňů jako levné pracovní síly.

Zajistit finančně dostupné stravování ve školních jídelnách, bezplatný pobyt ve školní družině a školních klubech, podpora finančně dostupné zájmové činnosti při školách.

Vytvořit a materiálně zajistit systém sociálních a prospěchových stipendií pro studenty vysokých škol; zabránit, aby vyplácení příspěvku na ubytování přímo studentům vedlo k omezování státního příspěvku na koleje a k faktickému zdražování cen kolejí a menz.

Státní prospěchové stipendium pro studenty VŠ se studijním průměrem do 1,5 až do výše 5000 Kč měsíčně.

Zvýšení počtu veřejně dotovaných kolejí a ubytoven i levných stravovacích kapacit pro studenty.

Zajistit uznávání studijních programů a diplomů českých vysokých škol na celoevropské úrovni.

Zabránit další devalvaci vysokého školství, způsobené především jeho extenzivním rozvojem, pozornost soustředit na kvalitu vysokých škol.

Posílení úlohy vysokých škol na výzkumu a vývoji.

Rozvoj celoživotního vzdělávání, včetně přijetí zákona o celoživotním vzdělávání.

Podstatné zvýšení nároků na akreditace a dohled státu nad kvalitou vzdělávacích institucí a zařízení působících v oblasti celoživotního vzdělávání.

Finanční dostupnost kulturních a sportovních akcí.

Původní českou uměleckou tvorbu všech forem, ochranu kulturního dědictví včetně movitých i nemovitých památek spojených s národními dějinami, jejich financování minimálně ve výši nejméně 2 % výdajů státního rozpočtu pro rezort kultury (bez výdajů na církev).

Neprofesionální druhy kultury a s nimi spojené instituce, národní a lidové tradice.

Pomocí daňové politiky stimulovat sponzory kulturních aktivit.

Zajistit, aby v kultuře nedocházelo k ekonomické, politické a názorové diskriminaci; vhodnou grantovou politikou státu a včasným poskytováním grantů podporovat mladé umělce a tvůrce.

Rozvoj sportu a masové tělovýchovy a pohybových aktivit, přijetí státní koncepce podpory sportu a tělesné výchovy a nového zákona o sportu.

Vytváření podmínek pro činnost dobrovolných občanských sportovních sdružení.

Nepřipustit další vydávání majetku církvím, prosadit restituční tečku.

Právní jistoty pro občany - zamezit bezpráví

Bezpečnost občanů, jejich ochrana před zločinem, právní jistota domoci se svého práva je důležitým společenským cílem, který musí zabezpečit stát. KSČM prosazuje:

Dostupnost právní ochrany občanů, včasnost rozhodování soudních orgánů a vymahatelnosti práva.

Zrychlit a zjednodušit soudní řízení bez újmy na právech účastníků řízení.

Soudní dohled nad výkonem exekucí.

Právními předpisy omezit lichvu.

Opatření, která povedou ke zvýšení objasněnosti trestné činnosti a k prevenci kriminality.

Zjednodušit soudní soustavu na třístupňovou a posílit úlohu státního zastupitelství, zavést všeobecný dozor nad zákonností.

Kárnou odpovědnost soudců a státních zástupců a působení proti porušování jejich povinností.

Zvýšení právní ochrany ekonomických zájmů státu.

Opatření proti organizovanému zločinu a korupci a jejich prorůstání do státních, veřejných a politických struktur.

Potírání jakýchkoli projevů neonacismu a fašismu, preventivní opatření a postih projevů rasismu, diskriminace a xenofobie i vůči menšinám a cizincům.

Důslednou nadstranickost Policie ČR; zpřísnit výběr uchazečů o policejní práci, podstatně zvýšit profesionální úroveň všech součástí policie, stabilizovat složky potírající závažnou hospodářskou kriminalitu.

Více policistů v ulicích, zvýšit dohled nad dodržováním veřejného pořádku, zvláště v místech s větším výskytem trestné činnosti.

Obnovu osvědčené struktury řízení Policie ČR, včetně obvodních a místních okrsků, součinnost a koordinaci činnosti státní a obecní policie.

Kvalitnější řízení a koordinaci všech součástí Integrovaného záchranného systému, včetně spolupráce s vojenskými útvary při mimořádných událostech; odmítnutí komercionalizace jednotlivých součástí systému.

Rozvoj činnosti občanských sdružení se zaměřením na záchranářskou a humanitární činnost.

Zapojení pojišťovnictví do tvorby finančních zdrojů pro lepší materiálně technické vybavení záchranných složek.

Důsledné prošetření všech problémů spojených se státními a veřejnými zakázkami a hospodařením s materiálem, včetně kauz, týkajících se ministerstva vnitra a ministerstva obrany.

Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

Demokratická forma vlády, co nejširší uplatnění přímé demokracie je nedílně spojeno s respektováním základních lidských práv. Nejde o jejich všeobecné a formální proklamace, ale jejich skutečné uplatňování. Proto KSČM prosazuje:

Naplnit Ústavu České republiky přijetím zákona o obecném referendu.

Posilovat parlamentní charakter České republiky.

Posílit prvky přímé demokracie v rozhodování obcí a krajů, využívat institut obecného referenda, místních a krajských referend a zjednodušit podmínky pro jejich vyhlášení.

Zachovat poměrný volební systém při volbách do Poslanecké sněmovny a zastupitelstev krajů a obcí. Zákonem zaručit i poměrnou tvorbu jejich orgánů.

Uzákonit ztrátu mandátu poslance, pokud opustí politickou stranu nebo hnutí anebo jejich politický program, za které byl zvolen, zabránit tak přeběhlictví.

Uplatňovat politickou i právní odpovědnost veřejně činných osob za výkon jejich funkcí, rozšiřovat okruh vzájemně neslučitelných funkcí ve státní správě, samosprávě a v podnicích se státní účastí.

Posílit rozhodovací pravomoci zastupitelstev obcí, měst a krajů vůči radám.

Přímou volbu prezidenta, aniž dojde k oslabení parlamentního charakteru České republiky.

Zjednodušení systému výkonu státní správy včetně počtu a rozsahu činnosti státních orgánů.

Důslednou ochranu svobody slova, vědeckého bádání a uměleckého projevu.

Plné uplatňování sociálních, odborářských a zaměstnaneckých práv.

Podporu svobodného sdružování občanů, bohaté spolkové činnosti a nejrůznějších forem občanských aktivit.

Rovné příležitosti žen a mužů, včetně většího zastoupení žen v rozhodovacích procesech; podpora ženského hnutí a ženských zájmových organizací.

Nezávislou a veřejnou kontrolu sdělovacích prostředků prostřednictvím mediálních rad volených parlamentem na principu politické vyváženosti; důsledně dodržovat kodexy ve sdělovacích prostředcích.

Omezení a regulování lobbingu podle zákonných pravidel.

Rovný přístup k informacím

Žijeme v informační společnosti. Velké množství údajů a dat je dnes přístupných prostřednictví celé řady nejrůznějších sdělovacích prostředků. Jedním z nejrozšířenějších informačních médií je internet. Jeho rozšiřování podporujeme tak, aby sloužil občanům, firmám a ulehčil např. jejich styk s úřady. KSČM v této oblasti podporuje:

Rovný přístup k využití informačních technologií ve všech oblastech společenského života, zejména ve vzdělávání, veřejné správě i samosprávě.

Zajištění veřejných míst bezplatného přístupu k internetu v rámci knihoven, škol a dalších veřejných institucí.

Výuku v zacházení s informačními technologiemi na všech úrovních vzdělávacího systému, včetně např. pořádání bezplatných kurzů pro seniory.

Zachování veřejnoprávní televize a rozhlasu; zrušení koncesionářských poplatků a financování těchto veřejnoprávních médií podílem ze státního rozpočtu.

Zabezpečení rychlého a objektivního informování občanů veřejnoprávními sdělovacími prostředky.

Vysílání ve spisovném českém jazyce; rozvoj sektoru veřejných informací poskytovaných zdarma.

Přijetí zákona o českém jazyku.

Rozvoj veřejné služby v digitálních multiplexech; podporu tvorby nekomerčních vzdělávacích programů šířených prostřednictvím televize, rozhlasu i internetu.

Regulaci monopolů zvýhodňujících velké korporace v oblasti vývoje a přenosu informací.

Zkrátit lhůty ochrany autorských práv vědeckých a uměleckých děl.

Dosažení toho, aby občan mohl vést veškerou komunikaci s úřady (daňová přiznání, žádosti, výpisy z registrů) také elektronickou formou s garancí, že informace takto získané budou využity způsobem, se kterým občan projevil souhlas.

Zajistit, aby občan na jediném místě mohl vyřídit vše; důsledné sdílení veřejných registrů.

Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek

KSČM odmítá militarizaci, závody ve zbrojení, různá vojenská dobrodružství, vnímá jejich případné nebezpečí a negativní dopady na finanční a další zdroje státu a společnosti. Občané naší země chtějí žít v míru. KSČM tedy prosazuje a požaduje:

Důsledně uplatňovat Chartu OSN, zejména posílit klíčovou roli OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země zvláště v krizových situacích.

Vyloučení bezpečnostních rizik s prioritou rozhodování Rady bezpečnosti OSN v krizových situacích.

Odmítnout jakékoli snahy o pošlapávání suverenity všech států.

Snížit výdaje na nadměrné a nesmyslné zbrojení, které zatěžuje státní rozpočet a přesto neposkytuje záruku obrany České republiky. Ušetřené zdroje poskytnout na rozvoj školství, zdravotnictví a dalších sociálních oblastí.

Zastavit účast České republiky a její armády v zahraničních vojenských misích USA a NATO, které poškozují ve světě mír, lidská práva a demokracii.

Odmítnout rozmístění cizích ozbrojených sil, vojenských základen nebo velitelského stanoviště, např. pro zvažované komponenty nového plánu americké protiraketové obrany, na území České republiky.

Ukončení platnosti strategie NATO, která obsahuje »právo preventivních úderů« a působení mimo hranice členských zemí i bez mandátu mezinárodního práva.

Pozastavit členství České republiky ve vojensko-bezpečnostních strukturách NATO a následně vystoupit z NATO.

Rovnoprávné postavení ČR a ostatních malých členských států v rámci EU.

Odmítnout vytváření silových struktur určených především pro akce mimo území členských států EU podle společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.

Dosáhnout toho, aby Armáda ČR plnila především úkoly obrany České republiky.

Důsledný odpor proti všem formám terorismu, včetně státního.

Vytvořit ve střední Evropě pásmo beze zbraní hromadného ničení.

Odmítnout jakékoli vměšování zahraničních nátlakových skupin, včetně spolků odsunutých Němců, do vnitřních záležitostí ČR, a zpochybňování dekretů prezidenta Beneše.

Uplatnění principu nedotknutelnosti státních hranic, odmítnutí separatistických snah porušujících uspořádání Evropy po 2. světové válce.

13

1. května 2010, redakční zpráva