Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná schůze k problematice tříděného odpadu

28. 4. 2008

 

VEŘEJNÁ SHŮZE K PROBLEMATICE TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Veřejná schůze se konala na základě podnětů některých občanů, kteří poukazují na vysoké poplatky za odvoz směsného odpadu. Řešení této problematiky je i součásti našeho volebního programu pro toto období. Schůze byla uskutečněna dne 1.dubna. Úvodní slovo k problematice přednesl PhDr. Oldřich Šmajstrla.

 

Vážení občané,

 

Letošní rok je u nás ve znamení tak zvaných reforem stabilizace financí. Současná vláda to mimo jiné zdůvodňuje zajištěním podmínek pro náš vstup do eurozony, to je přechod z koruny na euro.

Byla provedena a postupně se provádí úprava cen zboží, cen služeb a energií.Dá se říci, že vše má asociální charakter. Ovlivňuje a dále bude ovlivňovat životní úroveň rodin a domácnosti, aniž si možná všechny důsledky domýšlíme.

Další opatření se připravuje k řešení odvozu komunálního odpadu a zvýšení poplatku za odvoz. Proto se na Vás spoluobčané touto veřejnou formou a včas obracíme, abychom našli přijatelné řešení na úrovni občan – město, pokud se týče třídění odpadu a stanovení výše poplatků za jeho odvoz.

Každopádně je rozumné a užitečné odpad třídit. Za vytříděný odpad má město určitý příjem. Třídění odpadu přispívá ke snížení množství směsného odpadu odvezeného na skládku, což by mělo ovlivnit i jeho cenu. Z rozpočtu města na rok 2008 jsme vyčetli, že město

Za vytříděny odpad obdrží od akciové společnosti EKOKOM za separací odpadu 750 000,-Kč Od obyvatel za odvoz směsného odpadu se počítá s příjmem               5 845 000.- Kč. Příjem celkem činí 6 595 000,- Kč.

Ve výdajové části rozpočtu je počítáno s úhradou fa STRNADEL: 6 850 000,-Kč

Na nákup nových odpadových nádob                                               100 000,-Kč    

Na monitorování skládky  Ticha                                                        100 000,-Kč

Údržba míst pro kontejnery                                                                 40 000,-Kč

Výdaje celkem                                                                               7 090 000,-Kč

 

Město z jiných zdrojů doplácí                                                             495 000,-Kč

 

Stát ale současný stav třídění odpadu obyvatelstvem pokládá za nedostatečný. Stejně tak i podíl občana na úhradě nákladů spojených s odvozem směsného odpadu a jeho umístění na skládkách. Proto Ministerstvo životního prostředí navrhuje zvednout limity úhrady občanů takto: pro rok: 2009 na    700,- Kč za osobu

                                              2011 na 1 000,- Kč za osobu

                                              2013 na 1 500,- Kč za osobu

 

Pokud bude naše město výši limitu maximálně využívat / jako činí doposud /, bude například čtyřčlenná rodina v roce 2013 platit za odvoz směsného odpadu 6 000,- Kč za rok, tj. 3krát více než platí letos. Myslíme si, že je to pro rozpočet průměrné rodiny velká částka.

Když se podíváme na hospodaření s domovním odpadem z jiného pohledu, tak třídíme do kontejnerů: papír, bíle a barevné sklo, plasty, nápojový karton a v poslední době i biologický odpad vhodný ke kompostování. Teoretický vzato, většina domácnosti topí plynem, tak bychom do těch popelnic neměli co dávat, protože vše třídíme. Pro úplnost třídění by bylo vhodné ještě zavést kontejnery na drobný kovový odpad / obaly z konzerv, kovová víčka z různých obalů /.

 

Mezi občany je rozdílnost v tvorbě odpadů a jeho množství /rodinné domky, staří občané atd./ Jednorázová platba za občana je nejjednodušší pro město, nejméně spravedlivá pro občana/neměli bychom se vrátit k platbě za odvezenou popelnici?/. Jsou kontejnery na tříděný odpad v místech tak, aby to vyhovovalo co nejvíce občanům? Nejsou docházkové vzdálenosti na kontejnerová místa příliš dlouhá?

Nebylo by ekonomiky výhodné, aby město mělo vlastní kompostárnu pro zpracování biologického odpadu? Jsou využívány všechny možnosti pro kvalitní třídění domovního odpadu? Jsou zástupci města při kontrole kvality tříděného odpadu a jeho oceňování? Je prováděna ekovýchova občanů ve prospěch třídění domovního odpadu / zvláště na školách? /.

Bylo prokázáno, že firmy zabezpečující veřejné služby pro občany v ČR vykazují dvojnásobný zisk než je tomu v hlavních zemích EU. Máme dostatečnou kontrolu?

Uvedu příklady řešení tohoto problému z jiných měst. Nízkou cenu za svoz a likvidací komunálního odpadu drží okresní město Žďár n. S. osvětou mezi občany a jejím promítnutím do konání lidi. Cena bez dotace města za odvoz je v kraji Vysočina bezkonkurenční a činí 260,- Kč na občana. Odpadové hospodářství zabezpečuje soukromá firma. Má zajištěno třídění odpadu na druhotné suroviny. Z jejich prodeje získává zpět statisíce korun. Bio odpad prosévají a třídí a získávají surovinu do kompostárny. Město se podílelo na vybudování blízké skládky. Část peněz s komerčního zužitkování tříděného odpadu radnice předává školám na osvětu mezi žáky.

Vše je tedy otázkou financí. Ptám se neměl by stát přispívat obcím a městům na projekty, které by problematiku třídění a zpracování odpadu řešily. Myslíte, že je účelné stavět v rámci krajů velké kompostárny a recyklační linky. Jak to chce vedení MSK. Vzdálenějším obcím od těchto zařízení to bude zvyšovat náklady z titulu velké vzdálenosti dovozu. Myslíte si, že obce, které mají na svém území skládky, by měly 80% příjmu z těchto skládek odvádět krajům?

Chtěli bychom znát Vaše názory na zlepšení daného stavu u nás, co je třeba změnit, abychom platili méně za to, že budeme důsledně odpad třídit. Podle stávajících zákonu ČR, nemůže občana k třídění nikdo donutit,je to jeho dobrá vůle, ale obce mají povinnost mu to umožnit. Proto si myslíme, že za dobrou vůli by občan neměl být trestán vysokými poplatky,ale naopak, ty by měly být sníženy.

Z medií je známo, že například město Nová Paka za kvalitní třídění odpadu snížilo podstatně poplatky za odvoz. V městě Teplice v Čechách neplatí občané za odvoz odpadů již deset let. Tak je tomu v Děčíně a jiných městech. Je to ve vzájemném pochopení. Mohlo by tomu tak být i u nás. Nové vedení města po roce1990 vydalo heslo: „jediný důvod proč jsme zde, je sloužit občanům“. Pomozme naplnit toto heslo.

 

Vážení spoluobčané, v našem volebním programu máme mimo jiné úkol, že budeme usilovat, aby město bylo čisté, funkční, zdravé a bezpečné. Chceme znát Vaše názory a připomínky k řešení tohoto problému. Zpracujeme je a předáme zastupitelům za KSČM k projednání v zastupitelstvu města. O výsledku Vás budeme informovat. Podklady předáme i poslankyni za KSČM Kateřině Konečné k projednání ve sněmovně PČR při novelizaci příslušného zákona. Děkuji za pozornost.

 

V diskuzi vystoupilo celkem 8 občanů. Z diskuze vyplynulo, že je třeba zlepšit propagaci ve prospěch třídění odpadu a jeho čistoty, mělo by se vyhodnotit množství kontejnerů na jednotlivých místech a provést úpravu počtu podle jejich naplňování, současnou úroveň poplatku za odvoz popelnic nezvyšovat, ale hledat cesty pro jeho snižování. Doporučit vedení města aby vyslalo pracovníka zodpovědného za hospodaření a likvidaci odpadu do míst kde tuto problematiku mají lépe řešenou. Zastupitel Dr. Ing. Jan Břuska, názory občanů uplatní při jednáních v Zastupitelstvu.