Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program KSČM ve Frenštátě p. R. pro volební období 2010 – 2014

 

Volební program KSČM ve Frenštátě p. R. pro volební období 2010 – 2014
 
Úvodem
 
KSČM ve Frenštátě p. R. v souladu s celostátním programem prosazuje při jednání Rady i Zastupitelstva města zájmy občanů a hájí zejména potřeby pracujících a podnikatelů tak, aby byly vytvářeny pracovní a podnikatelské příležitosti.
 
Politika KSČM je založena na solidaritě:
 
·         mladých se starými
·         zdravých s nemocnými
·         na vytváření rovných příležitostí ke vzdělávání pro všechny
·         na využívání majetku města ve prospěch všech občanů
 
Strana se zasazuje o udržení a rozvoj sociálních a zdravotních zařízení a o ochranu života, zdraví a majetku občanů. Prosazuje péči o mládež a ženy a dbá o kulturní a historické dědictví města.
 
Přesto nemohly být splněny všechny cíle minulého volebního programu proto, že strana nedisponovala v Radě a Zastupitelstvu města dostatečným počtem hlasu pro jejich prosazení.
 
Jednalo se zejména o :
 
·         prosazení optimalizace počtu úředníků Městského úřadu
·         zamezení prodeje majetku potřebného pro město
·         prosazení poměrného zastoupení stran v orgánech města podle výsledku voleb.
 
Představy naší strany o úkolech a potřebách v následujících oblastech života města ve volebním období 2010 – 2014
 
1.Místní samospráva chod Městského úřadu
 
·         Prosadit poměrné zastoupení politických stran v Radě města, komisích Rady města a výborech zastupitelstva podle výsledků voleb.
 
·         Provést certifikovány procesní a personální audit na Městském úřadě tak, aby se odstranily duplicitní a zbytečné činnosti, zjednodušil se styk občanů s úřadem a zkrátila se doba vyřizování záležitostí občanů. Tento certifikovaný audit by měl vyústit v odborný a manažerský růst všech pracovníku Městského úřadu, zejména však vedoucích odborů. Měl by přispět ke zlepšení týmové práce jak v rámci odborů, tak i Městského úřadu jako celku.
 
 • Zajistit vyrovnané a průhledné hospodaření města a všech jeho příspěvkových
  organizací, zasadit se o účelné vynakládání finančních prostředků města. Nezvyšovat daň z nemovitosti pro občany nad úroveň stanovenou centrálními orgány.
 
 • Požadovat změny  v přenesení pravomoci z rady na zastupitelstvo při rozhodování o výši nájemného v obecních bytech či o výnosech z vedlejší hospodářské činnosti mimo bytové hospodářství.
 
 • Požadovat změnu v převedení pravomocí stanovení ceny za dodávku 1 GJ tepla a tepelné užitkové vody z rady na zastupitelstvo města.
 
 • Usilovat, aby jednání městského zastupitelstva bylo transparentní a občané měli možnost sledovat celý průběh zasedání místní televizi.
 
 • Prosazovat, aby vedoucí pracovnici Městského úřadu měli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání, aby chyby jejich práce nebyly hrazeny z Městského rozpočtu / soudní spory/.
 
 • Požadovat zpřístupnění internetu občanům a návštěvníkům města, tzv. Free Net Zone.
 
 • Prosazovat, aby hasičský sbor města byl plně součásti integrovaného bezpečnostního systému státu.
 
2.Sociální a zdravotní péče a bytová politika.
 
·         Zajistit dosažitelnost zdravotní péče ve městě každý den po celých 24 hodin.
 
·         Zastavit privatizací bytového fondu do doby než bude vypracována dlouhodobá koncepce potřeby bytů ve vlastnictví města, při čemž vycházet z potřeby bytů: 
-pro sociálně potřebné občany
-pro začínající rodiny ( tzv. startovacích )
-pro pracovníky, které město potřebuje získat
 
 • Udržet možnost výhodných půjček pro občany města k obnově a údržbě bytů. Lépe občany o této výhodné půjčce informovat
 
3.Rozvoj investic a správy majetku.
 
·         Ponechat v majetku města zařízení a majetek (případně vrátit zpět do majetku města), kterým se zajišťují služby pro občany, případně kterým se mohou získat finanční prostředky pro činnost města.
 
·         Vrátit do správy města péči o byty ve vlastnictví města a kotelny pro vytápění bytového fondu.
 
·         Zásadně jsme proti neuváženému zadlužování města investiční činnosti, která je finančně náročná, byť by se jednalo o akce, které jsou v “zásobníku akcí“ již několik let a stále odsouvány pro nedostatek finančních prostředků.
·          Realizací nových investic podřídit přísnému ekonomickému posuzování tak, aby cíle uvažované investice bylo dosaženo s co nejmenšími náklady a s co největším efektem. Přitom maximálně využívat dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z fondů Evropské unie.
 
 • Prosadíme důslednou kontrolu dříve uzavřených smluv a posouzení  jejich efektivnosti i z hlediska valorizace cen.
 
4.Bezpečnost občanů a ochrana majetků.
 
 
 • Navrhneme zhodnocení činnosti a efektivitu městské policie a zvážení potřebnosti její existence v našem městě, nezvyšování počtu míst sledovaných radarem a současná stanoviště radarů předat ke sledování státní policii.
 
·         Pokud nebude městská policie zrušena, reorganizovat ji na tzv.okrskáře a uvolnit ji čas pro důležitější úkoly tím, že ochrana přechodu bude svěřena brigádníkům např. z řad seniorů. Výkon činnosti Městské policie neprovádět z okna automobilu, ale pěšky po případě na kole a tím z výšit její efektivitu.
 
 • Zavést dobrovolnou registraci jízdních kol.
 
·         Omezovat postupně provoz herních automatů na území města s cílem tento provoz zcela zrušit.
·        Podporovat oblast prevence kriminality ve městě a zaměřit ji zejména na výchovu mládeže a lepší informovanost seniorůpři zabezpečování bytů a komunikací z neznámými lidmi.
 
 
5.Školství a kultura.
 
 
·        Spolupracovat se středními i vysokými školami na tématech seminární a ročníkové práce orientované na řešení konkrétních problémů a potřeb města.
·         Ve školství a kultuře čerpat z místní historie a historie národa a státu pro výchovu mladé generace v uvědomělé občany. Umístit informační tabulky k místním památkám a k názvům ulic.
 
·         Zachovat a rozvíjet školská, kulturní, tělovýchovná a sociální zařízení města pro plnohodnotný život občanů.
 
·         Vypracovat koncepci předškolních zařízení s dlouhodobým výhledem.
·        Opravit všechny pomníky a památníky na území města a udržovat je trvale v důstojném stavu.
·        Zavést soutěž o nejlepší výkladní skříň alespoň na náměstí.
 
6.Sport a rekreace.
 
·         Zajistit provoz školních hřišť a tělocvičen pro veřejnost, zejména pro mládež v odpoledních hodinách formou placených, speciálně vyškolených správců po vzoru okolních měst. Vypracovat k tomu projekt a požádat o prostředky z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.
 
·         Vytvořit podmínky pro postupnou přestavbu zimního stadiónu až po jeho zastřešení a sledovat získaní strategického partnera pro výstavbu Eurosport parku.
 
·         Podpořit všechny činnosti směřující k rozvoji tělovýchovy, turistického ruchu a sportovního vyžití s cílem upevnění zdraví a zdravého životního stylu občanů.  
 
7.Životní prostředí a likvidace domovního odpadu.
 
·         Nesouhlasit se zahájením důlních činnosti na dole Frenštát.
 
·         Vytvořit podmínky pro zvýšení čistění odpadních vod ve městě zajištěním kanalizace v části města „Planiska“ a „Kopana“.
 
·         Prosazovat podmínky pro zvyšování podílu vytříděného domovního odpadu přímo občany a to výchovou mládeže počínaje mateřskými školami a technickými podmínkami zajištěním potřebného počtu kontejnerů a jejich včasného vyprazdňování. Cenu za odvoz popelnice se směsným odpadem ve výši 500Kč osoba/rok pokládat za maximální.
 
·         Prosadit rozšíření a větší propagací soutěže o „Kvetoucí okno balkon zahradu a areál instituce a podniku“.
·        Dát do pořádku stoku Kozbach ze které unika znečistěná voda do řeky Lomné.
 
8.Dopravní.a technická infrastruktura.
 
·         Zajistit opravu komunikací, chodníků a vybudování dalších parkovacích míst v sídlištích uvolněním maximálně možných prostředků z rozpočtů města.
 
9.Technické služby města.
 
·         Zajistit, aby Technické služby ve spoluprácí s Úřadem práce a sociálním odborem Městského úřadu maximálně využívaly dlouhodobě nezaměstnané pro úklid města a při pracích na zlepšování životního prostředí ve městě.
 
·         Prosazovat převzetí provozu kotelen pro vytápění bytového fondu a správu bytů v majetku města Technickými službami města.
 
10.Podpora podnikání a zaměstnanost.
 
·         Vytvořit program podpory zaměstnanosti vycházející z :
         -podpory podniků a zaměstnavatelů
          -využití nezaměstnaných pro oblast služeb, veřejného pořádku a zlepšování životního        
            prostředí 
          -trvalého styku a spolupráce s Úřadem práce
 
·         Zorganizovat alespoň jednou ročně setkání zástupců podniků a podnikatelů se Zastupiteli města , vedoucími odborů Městského úřadu a Úřadem práce s cílem vzniku fóra potřeb a nápadů k řešení problematiky zaměstnaností.
 
Závěrem.
 
Realizace našeho volebního programu, který je v zájmu většiny občanů města, je závislá na podpoře jakou nám Vy vyjádříte svými hlasy ve volbách. Jsme připravení pracovat ve společném zájmu pro dobrou budoucnost našeho města a nás všech.