Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010

22. 9. 2009
Úvodní slovo předsedy ÚV KSČM

 

Vážení spoluobčané,

 

k volbám do PS PČR půjdeme v letošním roce za vyhrocené společenské a zejména ekonomické situace. Vývoj v ČR negativně ovlivňují neblahé následky pravicových reforem spuštěných Topolánkovou vládou a dopady světové finanční a hospodářské krize. Tato krize je jen logickým důsledkem přístupu finanční a hospodářské elity vyspělých kapitalistických zemí k ostatnímu světu a k lidem závislým na obživě z výsledků vlastní práce.

Okolnosti předčasných voleb jsou jistě podnětem k zamyšlení pro všechny občany, kteří - znechuceni z různých afér ČSSD - ve volbách r. 2006 podlehli vábení pravice. Důvod k zamyšlení ale mají i ti lidé, kteří v podzimních volbách do Senátu a krajských zastupitelstev v r. 2008 odevzdali hlas ČSSD, a poté se přesvědčili, že ta opět výrazně tíhne k dohodě s pravicí.

Obracíme se zejména na ty občany, kteří si nepřejí, aby si časem ODS a ČSSD rozdělily moc, vytvořily systém dvou střídajících se politických stran a vytěsnily každého, kdo jim tento záměr maří. Obracíme se na občany, kteří již poznali, že ti, kteří dnes mají moc, se nezajímají o názory lidí. V hrátkách tzv. mocných nejsou respektovány potřeby zaměstnanců, rodin s dětmi či starších spoluobčanů. Na krizi nesmí doplácet lidé, kteří ji nezavinili.

Při nalézání východisek z nastupující hluboké hospodářské krize nelze ztrácet čas. Praktické kroky hospodářské politiky v tomto směru jsou nyní velmi naléhavé. Ale pro nás je jejich základním smyslem udržet životní úroveň našich občanů a vytvořit podmínky pro její opětovný budoucí růst na základě obnovy prosperity české ekonomiky. V tom nabízíme spolupráci každému, komu jde o skutečné a nikoli předstírané řešení krize, naší vůlí je širší spojenectví sociálně odpovědných sil.

KSČM prosazuje modernizaci národního hospodářství při využití vyšší vzdělanosti, vědy, výzkumu i moderních technologií, zvýšení konkurenceschopnosti a návrat ekonomické úrovně ČR k vyspělému světu. Prosazuje také nulovou toleranci k omezování sociálních práv. Program KSČM je „rudozelený“, protože vnímáme, že budoucí rozvoj nesmí jít na úkor trvale udržitelného života. V období hospodářské krize vystupuje do popředí i otázka zachování demokratických principů společnosti. Hrozící dramatická polarizace společnosti totiž může přinášet i populistická extremistická řešení. Takový vývoj by však nevedl k udržení hodnot humanity a demokracie. Nelze připustit benevolenci ke všem pohrobkům nacismu a k projevům fašizace v naší zemi.

 

Vážení občané,

jistě víte, že v těchto volbách rozhodujete o dlouhodobém uspořádání politického systému ČR. Rozhodujete o možnosti provádět změny, které nebudou jen uhlazovat povrch tvrdé kapitalistické reality, ale půjdou ke kořenu problémů. Postavme se společně proti ponižujícím pseudoreformám a pravicovým řešením hospodářské krize. Vycházejí totiž z toho, že každý máme platit za chyby těch, kteří krizi způsobili.

Nedejte se ovlivňovat strašákem komunismu a návratu před listopad 1989, kterým mávají dnešní zbohatlíci a kariéristé. KSČM přejímá z minulosti jen to pozitivní, dávno se poučila z dřívějších chyb a deformací. Usiluje o demokratickou, samosprávnou a humanistickou alternativu k současnému systému. Dejte hlas jediné straně, kterou si tzv. elita této země či nadnárodní kapitál nedokázaly a nedokáží koupit – Komunistické straně Čech a Moravy.

 

Vojtěch Filip,

předseda ÚV KSČM

 


I. PRÁCE PRO VŠECHNY ZA SPRAVEDLIVOU MZDU

 

Lidem nová pracovní místa, zejména pro dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené a absolventy škol (sto tisíc pracovních míst)

Rovnoprávné vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dané Zákoníkem práce 

Omezit možnost propouštět zaměstnance bez souhlasu odborů, prodloužit vyplácení podpory v nezaměstnanosti (9 měsíců, kdo odpracoval alespoň 40 měsíců ve 4 letech)

Při konkursech podniků nejprve uspokojovat nároky zaměstnanců; u nezaměstnaných v předdůchodovém věku, kteří odpracovali alespoň 35 let umožnit předčasný odchod do důchodu 

Snížit přehnané platy manažerů ve státních podnicích a vysokých úředníků ve státních úřadech

Zvýšit minimální mzdu postupně až na 14 000 Kč, tedy tak, aby činila nejméně 60 % průměrné hrubé mzdy, což povede ke zvýšení všech ostatních mezd na úkor zisků

Vyplácet náhrady mzdy zaměstnavatelem i v prvních třech dnech nemoci

Usilovat o zrovnoprávnění v odměňování žen; za stejnou práci stejnou odměnu 

Podporovat rozvoj zaměstnanosti ve veřejných službách, kde je možno vytvořit tisíce pracovních míst (např. asistenční služby pro seniory a handicapované, asistenti učitelů základních škol, údržba veřejných prostranství, správci hřišť, centra volného času)

Vytvořit systém financování platů v obecně prospěšných neziskových organizacích z veřejných prostředků

Zajistit princip stejné mzdy za stejnou práci, zejména ve vztahu k zahraničním pracovníkům tak, aby jejich ochota přistoupit na nižší mzdy nemohla vést k vytlačování domácích zaměstnanců

 

 

II. ŽÁDNÁ TOLERANCE K OMEZOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH JISTOT VŠECH GENERACÍ

 

Zastavit další zvyšování hranice odchodu do důchodu, při odchodu do předčasného důchodu nekrátit jeho výši; odmítnout pokusy o privatizaci důchodových fondů; ponechat formu průběžného, státem garantovaného důchodu, připojištění umožnit i nadále pouze na dobrovolném základě a s možným příspěvkem zaměstnavatele

Zvyšovat minimální důchod postupně až na 10 000 Kč měsíčně; valorizovat důchody podle životních nákladů domácností důchodců

Vytvořit systémová opatření proti nadměrnému zvyšování cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody

Zachovat regulaci nákladů na bydlení a stanovit tzv. věcně usměrňované nájemné, dosáhnout toho, aby nájemné činilo hodnoty maximálně 45 korun z metru čtverečního měsíčně; účinnější právní ochrana nájemníků

Výstavba startovacích, sociálních a malometrážních bytů, zejména formou podpory obecního bydlení s dostupným nájemným v rozsahu alespoň 10 000 bytů, podpora výstavby družstevních bytů na neziskovém principu (bytové domy) čímž se sníží nedostatek na trhu s bydlením, na kterém profitují vlastníci bytů (vysoké nájemné) a banky (hypotéky)

Rozšířit bezúročné půjčky na byt a bytové zařízení pro mladé rodiny, poskytnout státní podporu stavebního spoření a hypoték, novomanželské půjčky s podporou státu

Podporovat výstavbu domovů pro seniory a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči a dohled

Zcela zrušit tzv. regulační zdravotnické poplatky a nezvyšovat spoluúčast pacientů; odstranit rozdíly v doplatcích na léky a životně nezbytné léky poskytovat bez doplatku

Zastavit pokles podílu zdravotnictví na HDP, z dnešního poklesu pod 7 % dosáhnout alespoň evropského průměru 8 % HDP

Vytvořit síť neziskových lůžkových zdravotnických zařízení k zajištění dostupnosti kvalitní zdravotní péče všem občanům; dosažitelnost záchranné služby a lékařské pohotovosti; dosáhnout stavu, kdy v každém okrese bude jedna veřejná nezisková nemocnice

Zajistit odpovídající růst platů zdravotníků, zabezpečit, aby první léta po zvýšení plateb státu za státní pojištěnce šlo toto zvýšení na platy lékařů a zdravotnického personálu ve veřejném sektoru

Sjednotit a zjednodušit zákony o pojišťovnách, vytvořit jedinou zdravotní pojišťovnu a zajistit důslednou státní kontrolu miliard veřejných peněz ve zdravotnictví

Zastavit další snižování odvodů na sociální, zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění, zrušit jeho zastropování pro lidi s vysokými příjmy a pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce

 

 

III. Investice do vědy a nových technologií – základ boje proti krizi

 

Snížit sazbu DPH na 5 %, u zboží základní potřeby, jako např. potraviny, snížit DPH až na 0 %; také snížit zdanění u vzdělávání, ekologické veřejné dopravy apod.

Obnovit progresivní zdanění - snížit zdanění z příjmů fyzických osob u příjmů pod 25 000 Kč (9 - 15 % u příjmů pod 22 000 Kč měsíčně) a naopak zvýšit u příjmů nad 50 000 Kč měsíčně (40 % u příjmů nad 83 000 Kč měsíčně)

Zvýšit progresi u dědické daně a převodu majetků s osvobozením u převodu menších majetků do 4 mil. Kč, platit daň z dividend, zavést každoroční majetková přiznání u majetků nad 10 mil. Kč, u přírůstků majetku pak doměřit daň ve výši 30 %

Zmírnit dopady krize na rozpočty měst, obcí a krajů, samospráv; zlepšit finanční zajištění pro rozvoj územních celků, zejména ve zdravotnictví, školství a dopravě

Zvýšit zodpovědnost výkonu vlastnických práv státu ve státních podnicích, aby vláda využila více možnosti rozdělování dividend a vlivu na dlouhodobou investiční politiku

Zastavit privatizaci majetku s účastí státu a připravit odkup akcií státem ve strategické oblasti (energie, spoje, veřejná doprava, voda, kanalizace, těžba surovin)

Respektovat rovnost forem vlastnictví a podnikání, klást důraz na formy zaměstnaneckého, společenského, družstevního a státního vlastnictví

Organizovat veřejný vliv na ekonomiku s pomocí veřejných fondů hospodářské rekonstrukce, zřídit vládní instituci pro strategické řízení s povinností vlády přihlížet k jejím výstupům

Vytvářet podnikové rady zaměstnanců, zpracovat postup přebírání vlastnictví podniků zaměstnanci a finanční podpory těmto zaměstnancům

Výrazně zvýšit podporu malému a střednímu podnikání; rovný přístup firem k informacím; zjednodušení přístupu k úvěrům

a investičním pobídkám

Zvýšit ochranu malých a středních podniků před nekalými praktikami velkých korporací a obchodních řetězců, které vyvíjejí nepřípustný nátlak vůči dodavatelům z ČR a nutí je, aby snižovali kvalitu svých výrobků; zabránit, aby nediskriminovali zboží vyrobené v ČR ve prospěch výrobků z mateřských zemí řetězců

Transparentnost výběrových řízení; u státních, veřejných i obecních zakázek nezávislá dvoustupňová kontrola nabídkových cen

Ve větší míře orientovat český export mimo země EU, zabránit jednostranné závislosti české ekonomiky

Zpřísnit regulaci finančního sektoru, zejména spekulací s cizími penězi, zpřísnit regulaci společností, které umožňují přímé lichvářské půjčky a nemají statut bankovního domu

Zaměřit strukturální politiku ČR na obory jako jsou informační technologie, mikroelektronika, biotechnologie a kvalifikovaná chemie, vybraná strojírenská odvětví

Vyčlenit na vědu a výzkum propojený na reálnou ekonomiku až 3 % HDP do r. 2011, tj. až 110 miliard ročně; adresně podpořit vysokoškolský, akademický i soukromý vývoj a výzkum 

Zajistit modernizaci dopravní infrastruktury; preferovat veřejnou hromadnou dopravu, zkvalitnit systém různých druhů slev jízdného (rodinné, skupinové, slevy pro důchodce, studenty, děti, zdravotně postižené)

Přijmout opatření na vytěsnění těžké nákladní dopravy z objízdných tras okolo dálnic, rychlostních silnic a ze silnic 2. a 3. třídy

Chránit národní rozměr zemědělství, obnovit převahu vývozu zemědělských a potravinářských výrobků nad jejich nezbytným dovozem, zajistit nezbytnou potravinovou bezpečnost, poskytnout dlouhodobou podporu klíčovému odvětví – chovu skotu a mléčné produkci

Pečovat o venkov a dobré životní podmínky jeho obyvatel, pracovní příležitosti, dostupnost služeb, dopravní obslužnost venkovského osídlení

Zajistit v rámci EU rovnoprávné podmínky pro české zemědělce; poskytnout daňové úlevy zemědělcům při nákupu státní půdy, v době krize dočasně prominout platby sociálního a zdravotního pojištění pro zemědělce, krátkodobý odkup pohledávek vůči nim 

Zajistit energetickou bezpečnost ČR, zahájit výstavbu 3. a 4. bloku JE Temelín a modernizaci JE Dukovany

Prosazovat v rámci EU, s ohledem na výsledky summitu v Londýně dne 2. 4. 2009, boj proti daňovým rájům, omezit daňový dumping zejména na území zemí EU

Zavést daňová zvýhodnění: pro podniky v perspektivních odvětvích a podniky zaměstnávající absolventy a handicapované

Zavést účinnější ochranu spotřebitelů před nekvalitními výrobky a nekalými praktikami obchodníků, zpřísnit sankce v této oblasti a dohled samosprávy a spotřebitelů nad výkonem inspekčních institucí (Česká obchodní inspekce apod.).

 

 

IV. Zdravé životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj a regulace trhu

 

Snižovat množství odpadů, rozvoj recyklace a průmyslu zpracování odpadů, prosadit snazší třídění odpadů včetně třídění bioodpadu, zakázat dovoz odpadů ze zahraničí k likvidaci v ČR

Stanovit úměrné meze těžbě nerostných surovin a účinná opatření proti znečišťování půdy a horninového prostředí průmyslovou výrobou; podporovat rekultivace a sanace

Ochrana zdrojů pitné vody, obnova vodních zdrojů, ochrana půdního fondu zemědělsky obhospodařované půdy a zeleně, výsadba lesů druhově pestřejších; prosazovat urychlené vymezování prvků územního systému ekologické stability v územních plánech

Zpracovat koncepci protipovodňových opatření a přizpůsobení se klimatickým změnám státu, krajů i obcí a vyčlenit na financování těchto opatření potřebný rezervní fond

Podpořit bezpečný jaderný program s cílem postupně snižovat podíl fosilních paliv a zvyšovat podíl energie z obnovitelných zdrojů; důraz na snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby 

Zavádět ekologicky šetrné druhy dopravy, zejména kombinovanou dopravu a vnitrozemskou vodní dopravu; pokračovat v

modernizaci a elektrifikaci železnic, přistoupit k dostavbě železniční sítě, rozšiřovat síť trolejbusů, tramvají a v Praze i metra

Ve výstavbě dálnic a rychlostních komunikací podporovat výběr těch, které by minimálně narušovaly životní prostředí (hluk, exhalace, ekosystémy místní flóry a fauny, krajinný ráz) a veřejné zdraví

Pokračovat ve výstavbě a modernizaci čistíren odpadních vod a zajistit plnění platných norem EU

Posilovat alternativní formy zemědělského podnikání ke kultivaci krajiny a rozvoji českého venkova, ale také ekologického zemědělství, produkce a využívání alternativních zdrojů energie; ekologicky ohleduplné urbanistiky a krajinotvorby i cestovního ruchu

Garantovat a nesnižovat práva občanů být informován o ekologických dopadech staveb v jejich okolí a právo účastnit se správních řízení; důsledně posuzovat ekologické vlivy u vládních koncepcí a strategií – využít procedur EIA, SEA a RIA

Vést intenzivní dialog o stanovení cílů, parametrů a kritérií s ekologickými odborníky, strukturami občanského a ekologického hnutí; myslivost chápat jako součást ochrany přírody 

 

 

V. Bezpečí pro občany, spravedlivý trest za každé bezpráví 

 

Prosazovat více policistů v ulicích, kde existuje ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti občanů, větší spolupráce obecní a státní policie

Podporovat aktivní činnost příslušných státních orgánů směřující k ochraně ekonomických zájmů státu, důslednému potírání prorůstání organizovaného zločinu a korupce do státních, společenských a politických struktur

Prosazovat důslednou nadstranickost Policie ČR; zpřísnit výběr uchazečů o policejní práci; podstatně zvýšit profesionální úroveň všech součástí policie

Přiblížit policii občanům; obnovit osvědčený okresní systém, včetně obvodních a místních okrsků; zasadit se o odstranění duplicity činnosti státní a obecní policie s cílem posílení role Policie ČR

Iniciovat, podporovat, prosazovat aktivní opatření směřující k potírání jakýchkoli projevů extremismu, včetně nulové tolerance fašismu 

Podporovat realizaci Národního akčního plánu prevence rasismu, diskriminace, xenofobie a intolerance (podpora opatření doporučených OSN a EU k diskriminaci na základě zdravotního postižení, věku, pohlaví, světového názoru a příslušnosti k etniku apod.)

Zkvalitnit řízení a koordinaci všech součástí Integrovaného záchranného systému, včetně spolupráce s vojenskými útvary při mimořádných událostech; odmítnout komercionalizaci jednotlivých součástí systému

Prosazovat důsledné prošetření všech problémů spojených se zakázkami a hospodařením s materiálem na ministerstvu vnitra, ministerstvu obrany i připojených službách

 

 

VI. Demokracie a lidská práva – KSČM pojistkou demokracie

 

Důsledně uplatňovat politickou i právní odpovědnost veřejně činných osob, rozšířit okruh vzájemně neslučitelných funkcí ve státní správě a samosprávě; veřejné funkce vnímat především jako službu veřejnosti

Navrhnout možnost nezávislého soudního rozhodnutí o ztrátě mandátu poslance, pokud se v průběhu svého mandátu podstatně odchýlí od volebního programu politického subjektu, za který byl zvolen

Zpracovat jasná pravidla pro lobbing omezující riziko klientelismu; vládnout se dá bez korupce

Obhajovat poměrné zastoupení v zastupitelských sborech všech stupňů a nesnižovat pluralitu politického systému volebním zákonem omezujícím menší strany

Přerozdělit kompetence mezi radou zastupitelstva a zastupitelstvem tak, aby Rada neměla rozhodující slovo v závažných otázkách, které mají přímý vliv na obyvatele

Prosazovat přímou demokracii využitím institutu obecného referenda, zjednodušit vyhlášení sjednocujících místních aregionálních referend

Posoudit přímou volbu prezidenta bez rozšiřování jeho pravomocí; vyjasnit práva prezidenta v případě pádu vlády, jasně stanovit lhůty a pravidla pro jeho rozhodování 

Dokončit reformu veřejné správy, zejména dořešit pravomoci obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem; účast občanů na řešení záležitostí, které se dotýkají jejich zájmů

Přezkoumat působnost úřadů státní správy s cílem snížit jejich počet a rozsah činnosti, zvýšit kontrolní činnosti a informatizací zvýšit jejich efektivnost

Nedotknutelnost svobody slova, vědeckého bádání a uměleckého projevu; zrušit „náhubkový“ zákon a odmítat pokusy politiků omezovat svobodu projevu

Zamezit omezování sociálních, odborářských a zaměstnaneckých práv; podporovat svobodné sdružování občanů, bohatou spolkovou činnost a nejrůznější formy občanských aktivit

Prosazovat rovné příležitosti žen a mužů, včetně většího zastoupení žen v rozhodovacích procesech; podpora ženského hnutí a ženských zájmových organizací

Důsledně prosazovat kárnou odpovědnost soudců a státních zástupců a působit tak proti porušování jejich povinností; zrychlit a zjednodušit soudní řízení bez újmy na právech účastníků řízení

Odmítat politickou diskriminaci v médiích; zachovat nezávislou kontrolu médií prostřednictvím mediálních rad volených parlamentem jako záruku politické vyváženosti; striktně dodržovat kodexy v médiích veřejné služby

Odmítat projevy intolerance k občanům jiných národností

 

 

VII. Výchova, vzdělání, kultura

 

Více podporovat obce v zajištění ekonomicky dostupných jeslí i mateřských škol; vytvářet podmínky k 100 %

docházce dětí do posledního předškolního ročníku; zlepšit veřejné služby péče o členy rodiny

Zachovat veřejné školství financované z veřejných zdrojů jako převažující základ vzdělávací soustavy na všech stupních; školství soukromé a církevní jako pouze doplňkové financovat, až na výjimky, z vlastních zdrojů; odmítnout školné v jakékoliv podobě

Vytvářet podmínky pro rozvoj učňovského a středního odborného školství; v síti učňovského školství vytvářet podmínky pro bezplatné poskytování ochranných pomůcek pro praktickou výuku, pro praxi související s oborem, přiměřenou mzdu v průběhu praxe a postih diskriminace nebo zneužívání učňů jako levné pracovní síly

Zapojit odbory a zaměstnavatele do plánování kapacit, počtů studentů a financování vysokého odborného školství

Zastavit likvidaci středního zemědělského odborného školství s důrazem na rozvoj praktického ovládání nových moderních technologií a technik

Zajistit finančně dostupné stravování ve školních jídelnách, bezplatný pobyt ve školní družině a školních klubech, podpora finančně dostupné zájmové činnosti při školách

Podporovat multikulturní výchovu, pěstovat schopnosti vzájemného soužití různých etnik, výchova proti všem

formám diskriminace a intolerance, včetně rasismu a nacionalismu

Podporovat zavedení státního prospěchového stipendia pro studenty VŠ se studijním průměrem do 1,5 ve výši 5 000 Kč měsíčně 

Zajistit pro studenty vysokých škol prospěchová a sociální stipendia; řešit stav, aby vyplácení příspěvku na ubytování přímo studentům nevedlo k omezování státního příspěvku na koleje a k faktickému zdražování cen kolejí a menz

Podpořit zvýšení dotací na ubytování a stravování vysokoškolských studentů, zvýšit počet státem dotovaných kolejí a ubytoven a levných stravovacích kapacit

Jednat o zajištění evropského vysokoškolského prostoru, který by uznával na celoevropské úrovni studijní programy a diplomy českých vysokých škol

Zajistit dostupnost kulturních a sportovních akcí a hodnot, podpora původní české tvorby všech forem; požadavek na určení 1 % státního rozpočtu pro resort kultury; minimálně v době krize nekrátit výdaje na vlastní kulturu (bez výdajů na církve)

Postupně zvyšovat úroveň kultury a umění ve všech jejich formách a pro všechny skupiny občanů; nepodporovat projevy přehnané komercionalizace umění; usilovat o to, aby krácení výdajů na kulturu nepoškodilo rozvoj amatérské kultury a s ní spojených institucí; zachovat potřebnou podporu kultuře národních a lidových tradic

Usilovat o zavedení slev vstupného na hodnotné kulturní akce u vybraných skupin občanů (děti, mládež, zejména studenti a učňové, senioři, zdravotně handicapovaní občané)

Prosazovat, aby v kultuře nedocházelo k ekonomické, politické či ideologické diskriminaci; podle toho upravit systém grantů a dotací, posílit včasnost a pružnost rozhodování o finančních prostředcích tak, aby o prostředcích pro kulturu spolurozhodovali tvůrci a ne pouze úředníci a politici; jako významné kriterium pro poskytování grantů a dotací zařadit podporu mladých tvůrců

Prosadit restituční tečku a zastavení jakéhokoliv dalšího vydávání majetku církvím

Z oblasti sportu a tělovýchovy podporovat především rozvoj masové tělovýchovy a neprofesionálního sportu; vytvářet podmínky pro činnost dobrovolných sportovních sdružení, k tomu iniciovat komplexní řešení této problematiky i novým zákonem o tělesné kultuře

 

 

VIII. Děti a mládež – naděje do budoucna

 

Zajistit právo na práci a na bydlení pro mladé rodiny; zavést daňové úlevy pro zaměstnavatele, kteří poskytnou první zaměstnání po ukončení školy; povinnost vytváření trvale udržitelných absolventských a praktikantských míst pro mladé lidi

Dát slovo mladým - větší aktivní zapojení mladých lidí do společnosti, jejich spoluúčast na řešení otázek, které se jich

týkají, v samosprávě ve školách i v občanském životě, mladé do územních samospráv, odborů a zaměstnaneckých samospráv

Vytvářet podmínky pro finančně dostupné mimoškolní zájmové aktivity, pro činnost středisek volného času, škol, knihoven, tělovýchovných zařízení, občanských sdružení a organizací pro děti a mládež

Věnovat maximální pozornost prevenci kriminality, protidrogové prevenci a příslušné osvětě; zaměřit represivní boj státu proti drogám na drogovou mafii a nikoli na její oběti; považovat za součást prevence obecný zákaz reklamy na cigarety, alkohol, anabolika apod. a dobudování systému informačních středisek o drogové problematice

Důsledně realizovat Úmluvu o právech dítěte v legislativě i v praxi

Vytvořit nový dlouhodobý systém spoření dětem na založení jejich domácností s podporou státu

Podporovat alternativní kulturu a životní styly mládeže, jen pokud mají humanistický charakter

 

 

IX. Rodina – základ spokojenosti jednotlivce

 

Zahájit výstavbu bytů finančně dostupných pro mladé rodiny

Upravit finanční stimuly v případě ekonomického zneužívání dětí rodiči

Zavést bonifikaci k důchodu pro rodiče, kteří dobře splnili svoji úlohu

Zlepšit služby pro rodiny, děti, zdravotně postižené občany a seniory, o které tyto rodiny pečují, a to v souladu s evropskými standardy

Zvýšit rodičovský příspěvek postupně na 14 000 Kč nejméně do tří let věku dítěte a možnost čerpat příspěvek alternativně prarodiči

Valorizovat přídavky na děti, rodičovský příspěvek a dávky pěstounské péče 

Odstraňovat stereotypy, legislativní a technické bariéry prohlubující společenské vyloučení handicapovaných osob, finanční kompenzace rodinám, které toto vyloučení pomáhají handicapovaným překonat

Zavést příznivější poměr pro ty občany, kteří ztratili příjem ze zaměstnání a věnují se péči o dítě, zdravotně postiženého či seniora

Vytvořit podmínky, aby v rodině, která ztratila příjmy v důsledku ztráty zaměstnání živitelů, nedošlo k zhoršení podmínek rodinného života a dotčení práv a potřeb dítěte

Zlepšit poměr mezi ztrátou příjmu z důvodů zdravotního postižení občana a její refundací např. formou invalidního důchodu, aby nedocházelo ke zhoršování sociálního statusu rodiny, která o takovéhoto občana pečuje

Zavést přípravu na partnerské soužití ve školách

Znovu zavést preventivní lékařské prohlídky a očkování na školách

Udržet historicky vzniklé proporcionality mezi časem stráveným v rodině a při vlastním sebevzdělávání a časem stráveným v zaměstnání; zastavit trend ke zhoršování této proporce nutností přibírat k udržení životní úrovně další zaměstnání

Stimulovat zaměstnavatele, aby byli ochotni zaměstnávat rodiče s dětmi do 10 let, stimulovat zaměstnavatele k uzavírání kratších úvazků u rodičů s dětmi, zejména samoživitelů, v případě, že o ně mají zájem

Právně i materiálně podporovat rodiny, které přejímají společenské funkce při zabezpečování péče o děti, seniory a handicapované, ať už v rámci rodiny nebo mimo ni

Vytvářet systém intenzivní spolupráce státu, regionů, obcí, společenských organizací a zaměstnavatelů na rychlou a účinnou pomoc občanům a rodinám v sociální nouzi či v jiných mimořádných situacích

 

 

X. Rovný přístup k informacím

 

Podporovat rovný přístup k využití informačních technologií všemi generacemi a ve všech oblastech života, zejména ve vzdělávání, veřejné správě i samosprávě

Zajistit veřejná místa bezplatného přístupu na internet v rámci knihoven a škol a dalších veřejných institucí

Podporovat výuku v zacházení s informačními technologiemi na všech úrovních vzdělávacího systému, včetně pořádání bezplatných kurzů pro seniory

Zachovat veřejnoprávní televizi a rozhlas; otevřít otázku financování veřejnoprávních medií místo koncesionářskými poplatky dotacemi ze státního rozpočtu

Zabezpečit rychlé a objektivní informování občanů masmédii, podporovat vysílání v českém jazyce a rozvíjet sektor veřejných informací poskytovaných zdarma

Veřejně zpřístupnit maximum informací o činnosti zastupitelských orgánů a orgánů veřejné správy např. formou

povinného zveřejňování zápisů z jednání na internetu; právo na informace nesmí být omezováno procedurálními obstrukcemi

Podporovat rozvoj veřejné služby v digitálních multiplexech; podporovat tvorbu nekomerčních vzdělávacích programů šířených prostřednictvím televize, rozhlasu i internetu

Redukovat uměle posilované monopoly v oblasti vývoje informací, které neodůvodněně zvýhodňují velké korporace a brání tvůrčím aktivitám kapitálově slabších firem; především bránit prodlužování copyrightové ochrany vědeckých a uměleckých děl a zavést patentovou ochranu dílčích počítačových algoritmů; podporovat volně šířené programy 

Snižovat obtěžování občanů úřady; dosáhnout toho, aby občan mohl vést veškerou komunikaci s úřady (daňová přiznání, žádosti, výpisy z registrů) také elektronickou formou s garancí, že informace takto získané budou využity způsobem, se kterým občan projevil souhlas

Občan musí na jediném místě vyřídit vše; zajistit důsledné sdílení veřejných registrů a zrušit všechny výpisy z nich

Změnit legislativu tak, aby usnadňovala využití nových forem práce souvisejících s rozvojem informačních technologií způsobem, který vyhovuje zaměstnancům – např. práce doma, zejména v oblastech s horší možností dopravy do zaměstnání

 

 

XI. Život v míru, bez vojenských paktů, cizích základen a válek

 

Zásada nedělitelnosti mezinárodního míru, bezpečnost a rozvoj systému mezinárodního práva založeného na Chartě OSN; posilovat klíčovou roli OSN jako základního principu zahraniční politiky se stejným uplatňováním mezinárodního práva pro všechny země 

Emancipovat postavení EU a Evropy vůči USA a nezávislost na agresivní politice imperií; odmítnout jakékoli snahy o pošlapávání suverenity členských států OSN 

Emancipovat postavení ČR a ostatních malých členských států v rámci EU; překonávat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU

Chápat bezpečnost ČR a Evropy v celoevropském rozměru a na základě celosvětové bezpečnosti; přebudovat Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na celoevropskou organizaci s obnovou a posílením jejích původních úkolů, vyplývajících ze závěrů Helsinské konference v roce 1975

Odmítnout jakékoli vměšování zahraničních nátlakových skupin, včetně spolků odsunutých Němců, do vnitřních záležitostí ČR, odmítnout zpochybňování dekretů prezidenta Beneše 

Zrušit všechny vojenské základny na cizím území a zakázat jejich budování, vyloučit možnost vybudovat americkou vojenskou základnu na území ČR

Stáhnout naše jednotky ze zahraničních misí, zvláště z oblastí válečných konfliktů a zemí, které se staly obětí agrese; prioritou učinit zabezpečení obrany teritoria státu

Důsledně zvažovat podporu zahraničním aktivitám s mandátem RB OSN, OBSE s hlavním kritériem humanitární a záchranné pomoci postiženému obyvatelstvu

Důsledný odpor proti všem formám terorismu, včetně státního, zvláště těm, které se obracejí proti nevinným lidem;

odmítat zneužívání boje proti terorismu k jiným cílům

Revidovat nepřijatelnou strategii NATO z roku 1999, která obsahuje „právo preventivních úderů“ a působení mimo hranice členských zemí i bez mandátu mezinárodního práva

Připomínat dlouhodobý cíl zrušení NATO a pozastavení členství ČR v jeho vojensko-bezpečnostních strukturách jako cíl první etapy

Řešit a hledat mezinárodní východiska ze světové hospodářské a finanční krize, jejíž náklady musí nést ti, kteří ji zavinili

Prosadit ve střední Evropě pásmo bez zbraní hromadného ničení