Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volební program KSČM pro Moravskoslezský kraj

6. 4. 2008

Program KSČM, program pro Moravskoslezský kraj

 

 

S KSČM VOLÍME BUDOUCNOST SVÉHO KRAJE

  Čtyřleté období uplynulo od vzniku krajů jako samosprávných orgánů. Čtyři roky uplynuly od chvíle, kdy zastupitelé zvoleni za KSČM zasedli do lavic zastupitelstva Moravskoslezského kraje, aby svými zkušenostmi, znalostmi a zejména aktivní prací pomohli nově vzniklému orgánu, od kterého si občané, města a obce slibovali výraznou pomoc při řešení jejich problémů a potřeb. S volebním programem „ANO rozvoji, NE stagnaci“ jsme oslovili více jak sto tisíc voličů. Spolupodíleli jsme se na vytvoření výkonných struktur veřejné správy kraje, na zpracování programových dokumentů rozvoje téměř všech oblastí života kraje a v neposlední řadě jsme přispěli svými levicovými názory na formování politické kultury ve společenském dění kraje. Dnes nastiňujeme to, s čím vstupujeme do dalšího čtyřletého období.

 

Máme z čeho vycházet!

Programový dokument „Naděje pro Českou republiku“ přijatý VI. sjezdem KSČM nám byl inspirací a spolu s potřebami Moravskoslezského kraje vodítkem pro náš volební program na období 2004-2008. Jsme pro smíšenou ekonomiku a pluralitu vlastnictví. Prosazujeme, aby zdroje, síly a prostředky krajů zabezpečující základní životní potřeby obyvatel kraje a majetek státu převedený na kraje byly pod krajskou správou a veřejnou kontrolou. Konkrétně pak budeme politickými prostředky prosazovat taková opatření, která zamezí nucené migraci obyvatelstva za prací a zlepšení jeho pracovních a životních podmínek v Moravskoslezském kraji, (dále jen MSK).

 

Za základní nástroj realizace těchto cílů považujeme volební vítězství levicově orientovaných politických sil v kraji a sjednocený postup všech reálných politických sil kraje při plnění „Programu rozvoje a dalších programových dokumentů Moravskoslezského kraje.“

 

Moravskoslezská krajská rada KSČM považuje za určující pro zlepšení života kraje a jeho občanů plnění opatření , zejména v následujících oblastech:

 

I. Zaměstnanost, tvorba pracovních míst a regionální rozvoj, cestovní ruch

Tři okruhy vzájemně provázané a vzájemně se podmiňující jsou prvořadým úkolem a

zájmem zastupitelů KSČM. Dosud nebyl předložen, realizován ani naplněn úkol stanovený v prohlášení Špidlovy vlády „Státní program regionálního rozvoje pro strukturálně postižený region MORAVSKOSLEZSKO“, v rámci kterého by se našemu kraji mělo dostat podpory 20 miliard korun pro revitalizaci Moravskoslezského kraje. Budeme s plnou razancí prosazovat splnění tohoto závazku Vlády ČR jak prostřednictvím opatření zastupitelstva MSK, tak i našich poslanců a senátorů Parlamentu ČR.

 

 

Pomoc dostaneme i od našich zvolených poslanců Evropského parlamentu, od kterých očekáváme výraznou podporu projektů, které napomohou v tvorbě nových pracovních míst, revitalizaci území, zkvalitnění životního prostředí v tom nejširším slova smyslu, rozvoji cestovního ruchu a projektů jednotlivých mikroregiónů , měst a obcí. Zúročíme skutečnost, že jediným poslancem Evropského parlamentu z území Moravskoslezského kraje je poslankyně za KSČM a dosavadní zastupitelka krajského zastupitelstva RSDr. Ing. Věra Flasarová.

Rozsah a možnosti zastupitelstva Moravskoslezského kraje ovlivnit život a postavení jeho občanů je odvislý od stanovených cílů a programů , ale i zejména od zdrojů a prostředků se kterými samosprávný orgán , tedy zastupitelé disponují . Plně podporujeme a požadujeme zvýšený podíl krajů na výnosu daní vybraných v ČR, které nasměrujeme do rovnoměrného rozvoje celého území našeho kraje, na palčivé problémy, které zatěžují obce a občany. Opětovně deklarujeme naše krédo, že obce a města nejsou našimi soupeři, ale partnery, kterým chceme pomáhat a naslouchat.

 

 

Za rozhodující v uvedených oblastech považujeme prosazovat:

-  pravidelnou a systémovou analýzu a z toho vyplývající aktualizaci „Strategického programu rozvoje Moravskoslezského kraje“,

- jednotnou podporu (celé politické reprezentace KSČM) realizaci schválených priorit revitalizace kraje,

- zpracování regionální průmyslové politiky a podporu zakládání seskupení k rozpracování a realizaci jejich jednotlivých odvětví,

- podporu produktivního zemědělství, jakož i podporu ekoturistiky,

- vytváření podmínek a podporu všem podnikům a organizacím z území Moravskoslezského kraje, které vytváří nová pracovní místa a zaměstnávají absolventy středních a vysokých škol, odborných učilišť a osoby handicapované svým zdravotním stavem či věkem,

- zvýšení finanční i odborné pomoci malým a středním podnikatelům při získávání podpory z regionálních i evropských fondů pro rozvoj podnikání a tím i zaměstnanosti,

- právo na první zaměstnání po ukončení všech druhů a forem školského vzdělání jako základ pro zajištění seberealizace mladých lidí, absolventů škol,

- podporu profesních a odborových organizací při hájení zájmů, práv a potřeb zaměstnanců ve všech odvětvích národního hospodářství,

- ovlivňování koncepce školské politiky, která musí vycházet z potřeb regionu, zaměstnavatelů a investorů, kteří budou v MSK rozvíjet nové nosné obory včetně oborů stávajících a tradičních,

- vytváření podmínek pro větší a účinnější spolupráci mezi vysokými školami, univerzitami a podnikatelskými subjekty s cílem dosáhnout efektivnějšího propojení teorie a praxe, zamezení rozporu mezi poptávkou a nabídkou pracovních míst,

- podporu vytváření veřejně prospěšných pracovních míst v organizacích zřizovaných nebo finančně podporovaných Moravskoslezským krajem,

- větší zainteresovanost rozhodujících podniků a organizací na zpracování koncepce rozvoje a zvyšování pracovních příležitostí v jednotlivých mikroregionech kraje za účinné pomoci a podpory jednotlivých úřadů práce,

 

- 2 -

 

- prostřednictvím nabídky a zajištění vhodných podmínek, včetně dopravní infrastruktury a obslužnosti pro české a zahraniční investory podporou výstavby a rekonstrukcí areálů pro výrobu a zavádění nových technologií,

- jednoznačnou a průkaznou koncepci budování průmyslových zón a vědeckotechnologických parků s upřednostněním revitalizace opuštěných průmyslových areálů,

- individuální přístup v podpoře nejvíce nezaměstnaností postižených oblastí,

- podporu vlastní investiční výstavby z prostředků MSK při dodržení zásad výběrových řízení a soutěží k vytváření pracovních míst u organizací z území Moravskoslezského kraje,

- větší pozornost rozvoji cestovního ruchu a s tím spojený rozvoj služeb jako dosud málo využitý prostor pro zajištění zaměstnanosti v turisticky atraktivních částech Moravskoslezského kraje , zejména Beskyd a Jeseníků a využití kulturních památek,

- nekompromisní vystupování našich zástupců v tripartitě na úrovni MSK proti pracovní diskriminaci žen s dětmi, rasové a věkové diskriminaci.

 

V našem přístupu není zapomenutých míst ani privilegovaných území!!!

 

II. Bezpečnost občanů, ochrana zdraví a majetku a veřejný pořádek

Život, zdraví a bezpečnost našich spoluobčanů, ochrana společného a soukromého majetku je hodnotou, která zasluhuje prvořadou pozornost všech, tedy i krajských orgánů. Pravomoc a jejich odpovědnost za tuto oblast je nedostatečně využívána. Krajské zastupitelstvo a jeho orgány včetně hejtmana musí vstupovat do této oblasti v daleko větší míře. Koordinace a spolupráce s Policií ČR, hasičskými záchrannými sbory a dalšími součástmi integrovaného záchranného systému musí vést k většímu pocitu bezpečnosti, spokojenosti a jistoty občanů.

 

Za rozhodující v uvedených oblastech považujeme prosazovat:

 

- vybudování Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě s působností pro Moravskoslezský kraj, jako prostředku zvýšení a dostupnosti pomoci občanům v krizových situacích,

- podporu zavádění modelu EFQM exelence v podmínkách Policie ČR jako prostředku zvýšení komunikace mezi veřejností a Policií ČR,jakož i transparentnosti její práce,

- modernizaci, obnovu prostředků a vybavení profesionálních a dobrovolných hasičských záchranných sborů, rychlé lékařské pomoci,

- posílení investic k dovybavení a výstavbě nových stanic integrovaného záchranného systému,

- podporu spolupráce mezi Policií ČR a obecními policiemi při řešení kriminality a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a přestupkové agendy

- zajištění koordinace působnosti všech orgánů státu, kraje a obcí při řešení mimořádných událostí, ochraně před povodněmi a průmyslovými haváriemi,

 

- 3 -

 

- včasnou a účinnou dostupnost lékařské pomoci postiženým občanům, dětem, včetně lékárenské služby,

- zachování a rozšíření letecké záchranné služby jako prostředku včasné lékařské pomoci,

- podporu zachování vojenských útvarů s dislokací na území Moravskoslezského kraje se zaměřením na pomoc orgánům kraje, obcí a občanům při mimořádných událostech.

 

 

Bezpečí, ochrana zdraví a majetku je nejen požadavek, ale i náš cíl!!!

 

 III. Školství,děti a mládež,tělovýchova a sport

Dostupnost vzdělání pro všechny bez barier vyplývajících z ekonomického postavení je zásadním a bezpodmínečným požadavkem Komunistické strany Čech a Moravy ve všech orgánech zastupitelské demokracie, tedy i na úrovni kraje.Smysluplné využití volného času dětí a mládeže prostřednictvím tělovýchovy a sportu je hodno materiální, finanční i organizační podpory z úrovně krajských samosprávných orgánů.Vyjadřujeme podporu a jsme připraveni k pomoci všem zájmovým a sportovním neziskovým organizacím, které ve svém programu mají starost o využití volného času dětí a mládeže.

 

Za rozhodující v uvedených oblastech považujeme prosazovat:

- dostupnost a možnost vzdělání pro všechny, kteří mají pro vzdělání předpoklady,

- optimalizaci středního a odborného školství ve vztahu k potřebám demografického vývoje Moravskoslezského kraje, změnám a tendencím jeho ekonomického charakteru při zachování specifik jednotlivých okresů a regionů,

- vznik či přeměnu školských zařízení reagujících na rozvoj nosných oborů vyplývajících z nových investičních akcí, včetně řešení vzdělání dětí a mládeže zahraničních investorů a zaměstnanců,

- zamezení zvýšení ekonomické zátěže pro rodiny s dětmi při získávání vzdělání na všech stupních vzdělávací soustavy,

- podporu národnostního školství v oblastech s vysokým podílem národnostních menšin,

- opětovnou podporu zřízení stipendií z prostředků MSK vynikajícím studentům středních a vysokých škol včetně doktorandského studia,

- podporu vysokých škol v oblasti investic, které zabezpečí vyšší možnost zajištění ubytování a stravování pro své studenty,

- výstavbu Vědeckotechnické knihovny pro studenty vysokých a středních škol a další uchazeče v Ostravě,

- slevu na vstupné pro mládež a studenty v zařízeních spravovaných krajem jako jsou muzea, knihovny a další zařízení,

- zvýšení finanční účasti kraje na grantech a dotacích podporujících vzdělávání a využití volného času dětí a mládeže,

 

- 4 -

- dostupnost INTERNETU a dalších komunikačních prostředků v organizacích zřízených nebo založených MSK pro využití dětí a mládeže,

- komplexní podporu organizátorům sportovní a tělovýchovné činnosti, jakož i podporu tradičních masových akcí pro občany, děti a mládež,

- větší zainteresovanost krajských orgánů na budování nových sportovišť a zařízení ve spolupráci s obcemi a organizacemi působícími ve sportovních aktivitách.

 

 

Podporujeme vzdělanost a všestranný rozvoj osobnosti dětí a mládeže!!!
IV. Zdravotnictví a sociální péče

Chceme dostát odpovědnosti kraje za dostupnost a rozsah poskytované zdravotní péče pro obyvatelstvo bez ohledu na sociální postavení občana a jeho místo bydliště. Požadujeme takové organizační, legislativní a technické zabezpečení, které právo na poskytnutí odpovídající péče a dostupnost lékařské pomoci zabezpečí.

Poskytování zdravotní péče, pomoc v nemoci a ve stáří považujeme za kriterium uvědomělosti a schopnosti společnosti reagovat na situaci potřebných. Situace v této oblasti je velmi citlivá. Jsme pro rovné příležitosti pro všechny. Ne síla peněz a postavení, ale potřebnost se musí stát hlavním kriteriem pro poskytování pomoci lékařské a sociální péče.

 

 

Za rozhodující v uvedených oblastech považujeme prosazovat:

-  kvalitní zdravotní péči prostřednictvím sítě privátních zdravotních ambulancí, organizací zřízených Moravskoslezským krajem s podporou Fakultní nemocnice v Ostravě i dalších státních specializovaných pracovišť, soukromých zdravotnických zařízení a zařízení měst a obcí, s vědomím jejich potřebné optimalizace vyplývající z financování celkových výdajů na poskytování zdravotnických služeb,

- aktivní podíl kraje na zpracování celostátní koncepce struktury a optimalizace sítě zdravotnických zařízení včetně standardů zdravotních výkonů hrazených ze zdravotního pojištění,

- stanovení reálné a opodstatněné ceny za provedené výkony včetně regulace lékové politiky, právního postavení a uspořádání organizací ve zdravotnictví včetně nemocnic ve správě krajů,

- dostupnost akutní lékařské pomoci, všestranné a profesionální pomoci odpovídající závaznosti stavu pacienta a specializované pomoci ve vybraných místech, které budou k tomuto účelu zajištěné,

- spravedlivé rozdělení finančních prostředků kraje na zdravotnictví tak, aby krajská síť byla vybavena rovnoměrně a účelně,

 

- 5 -

 

-  zodpovědný přístup vedení krajských zdravotnických zařízení v hospodaření s veřejnými prostředky,

- zřizování nových míst pro zvyšující se počet seniorů a handicapovaných občanů v domovech s pečovatelskou službou a domovech důchodců, ale i domovech na půl cesty a azylových domech,

- rozšiřování počtu osobních asistentů a integraci zdravotně postižených občanů v rodinách.

 

Podpora zdravotnictví, solidarita generací a sociální jistoty – program KSČM

 

V.Kultura a péče o kulturní dědictví

Dostupnost kvalitní kultury považujeme za součást kvality života a životního stylu. Podporujeme vícezdrojové financování kultury a vyčlenění většího objemu financí z rozpočtu kraje na granty a příspěvky v této oblasti.

 

Za rozhodující v uvedených oblastech považujeme prosazovat:

- dostatečnou podporu kulturních institucí regionálního významu,zejména Národního

divadla Moravskoslezského,Janáčkovy filharmonie Ostrava,Galerie výtvarného

umění,Těšínského divadla a Slezského divadla v Opavě,

- podporu odůvodněného rozsahu ochrany kulturních a technických památek na území Moravskoslezského kraje,

- podporu zachování a rozvoje kulturních tradic národnostních menšin a místního folklóru.

 

Dostupnost kultury je společenský zájem a potřeba!!!

 

VI. Dopravní infrastruktura a obslužnost, mobilita pracovních sil a životní prostředí

Nezbytným předpokladem rozvoje Moravskoslezského kraje je dopravní dostupnost území, napojení na dálniční síť a dokončení železničního koridoru na trase Břeclav – Bohumín.

 

Za rozhodující v uvedených oblastech považujeme prosazovat:

- urychlené dokončení dálnice D47, rekonstrukci silnice I. třídy R 48 s obchvatem Frýdku-Místku a Dobré, s cílem zlepšit dopravní dostupnost západní části kraje, úpravu trasy I/11-I/57 a dále modernizaci silnice I. třídy 1/45,

- 6 -

 

- zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území pro občany jako prostředku mobility pracovní síly s důrazem na propojení autobusové a železniční dopravy,

- investice do modernizace letiště Mošnov, které se stalo vlastnictvím Moravskoslezského kraje,

- vyčlenění zdrojů ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu kraje na běžnou údržbu a opravy silnic II. a III. třídy, včetně mostů a lávek,

- převod finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na správu a údržbu komunikací do rozpočtu kraje,

- řešení likvidace tuhých domovních odpadů prostřednictvím výstavby nového závodu s regionální působností,

- dokončení plošné plynofikace měst a obcí Moravskoslezského kraje, dobudování systému čistíren odpadních vod,

- dokončení energetické koncepce Moravskoslezského kraje v návaznosti na „Program rozvoje MSK a energetickou koncepci ČR“,

- prohloubení vlivu nestátních organizací při posuzování staveb z hlediska dopadu na životní prostředí.

 

Dopravní infrastruktura – tepny rozvoje kraje !!!

 

VII. Samospráva ,státní správa a příhraniční spolupráce

Prohloubení vlivu krajské samosprávy na život měst, obcí a občanů, zajištění všech funkcí vyplývajících ze zákona o krajích je prvořadým úkolem všech zvolených zastupitelů. Ve vztahu k obcím a městům našeho kraje budeme i nadále prosazovat heslo “NE soupeř - ALE partner“. V oblasti výkonu státní správy vycházíme ze zásady , že úřady jsou zde pro občany, kteří si tuto službu platí ze svých daní. Budeme požadovat důslednou realizaci třetí etapy veřejné správy, která by měla zabezpečit redukci státních úředníků v centru a posílení pravomocí a odpovědností na úrovni obcí a krajů. To vyžaduje i posílení ekonomické soběstačnosti těchto stupňů prostřednictvím spravedlivějšího přerozdělení sdílených daní.

Moravskoslezský kraj je příhraničním krajem, který sousedí s dvěma státy, Polskou republikou a Slovenskou republikou. Budeme usilovat o co nejužší vztahy se svými sousedy s cílem koordinovat jednotlivé kroky ku prospěchu euroregionu BESKYDY, Těšínské SLEZSKO, PRADĚD a SILESIA.

 

Za rozhodující v uvedených oblastech považujeme prosazovat:

- spolupráci se všemi subjekty, které obdrží důvěru od občanů ve volbách a to na základě poměrného zastoupení,

- větší podíl občanů na práci výborů a komisí krajského zastupitelstva a jeho rady jako prostředku zvyšování informovanosti a účasti občanů na správě věcí veřejných,

- efektivnější pomoc městům a obcím při získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie a státních fondů,

- 7 -

 

-  zkvalitnění vzdělání úředníků krajského úřadu odpovídající náročnějším požadavkům vyplývajících z reformy veřejné správy a evropské integrace,

- tvorbu rozpočtu kraje, který bude reflektovat rovnoměrný rozvoj území a priority vyplývající z odpovědnosti krajského zřízení stanoveného v zákonu o krajích,

- důslednější využívání zákonodárné iniciativy kraje pro podporu záměrů krajského zastupitelstva , regionálních potřeb , požadavků měst a obcí,

- uplatňování prvků přímé demokracie a její plné akceptace orgány kraje,

- efektivní uplatňování výkonu vlastnických práv v organizacích zřízených nebo založených Moravskoslezským krajem,

- snižování administrativní náročnosti výkonu státní správy včetně snižování nákladů na tuto oblast,

- skládání účtu z práce klubu KSČM i jeho jednotlivých členů prostřednictvím veřejných schůzí a aktivů, včetně využití masmédií a internetových stránek KSČM a Klubu v Zastupitelstvu MSK KSČM,

- odmítnutí stávajícího řešení a naopak zprůchodnění komunikací a tím i zjednodušení vzájemných kontaktů mezi příhraničními obcemi Česka a Slovenska,

- přátelské a neformální vztahy spolupráce s Žilinským krajem a Katovickou oblastí , včetně vzájemných výměn zkušeností mezi orgány samosprávy a podnikatelských subjektů a školských zařízení.

 

Volební program KSČM pro volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje je programem otevřeným dalším námětům občanů, neziskových organizací, kteří jsou připraveni program podpořit a spolurealizovat.

 

Přijďte k volbám a podpořte svým hlasem volební program KSČM!!!