Jdi na obsah Jdi na menu
 


KSČM v Ostravě znovu prosazuje bezplatnou MHD

Tramvaj v Ostravě. Ilustrační FOTO - cs.wikipedia.org

 

 

Ostravští komunisté jdou do voleb, stejně jako před čtyřmi lety, s požadavkem na postupné zavedení bezplatné městské hromadné dopravy. Tento model přináší řadu pozitiv jako utlumení automobilové dopravy spojené se snížením znečištění a hlučnosti, zvýšení mobility lidí, což pozitivně ovlivní ekonomiku města i zaměstnanost. Bezplatná MHD je budoucností všech moderních měst. Není důvod, aby se Ostrava nestala jedním z prvních.

V našem programu jsou změny rozfázovány. Než bude připraven nový funkční model bezplatné dopravy, chceme v první fázi uplatnit následující změny:

* zrušení čtyř ostravských zón a nahrazení jedinou,

* snížení ceny dlouhodobých jízdenek s tím, že cena měsíční dlouhodobé jízdenky pro celou Ostravu nepřekročí 300 Kč (v současnosti stojí jízdenka na jednu zónu 370 Kč),

* bezplatnou dopravu pro děti do 15 let,

* bezplatnou dopravu pro seniory.

Již před čtyřmi lety byl součástí programu ostravské KSČM návrh na postupné zavedení bezplatné MHD. Tento požadavek byl mnohdy prezentován jako utopický, nicméně velmi brzy se začal objevovat i v programech jiných politických stran v jiných městech. V průběhu čtyřletého volebního období se pak v některých městech stal i realitou. Model bezplatné MHD je tak mimo jiné uplatňován třeba ve Frýdku-Místku. Podobný model je uplatňován i v zahraničí. Patrně nejvýznamnějším městem, které provozuje v současnosti bezplatnou MHD ve světě, je estonské hlavní město Tallin. Zkušenosti ukazují, že model je funkční a obvykle vede k plánovaným pozitivním efektům (viz níže).

Model bezplatné MHD nefiguruje v programu ostravských komunistů v žádném případě jako laciná populistická mucholapka na voliče, ve smyslu »slíbíme lidem vše zadarmo a oni nás zvolí«. Právě naopak, zavedení modelu bezplatné MHD je natolik zásadní změnou, že lidé, kteří jsou po léta zvyklí spíše na redukci veřejných služeb a zdražování, budou k takovému návrhu velmi obezřetní. Zařazení této zásadní změny do volebního programu v této souvislosti představuje spíše ztíženou pozici při přesvědčování voličů o tom, že je myšlena opravdu vážně.

Důvody pro zavedení bezplatné MHD

Přes výše uvedené podporujeme model bezplatné MHD z následujících důvodů:

1. Ostrava vydává ročně zhruba miliardu korun na městskou hromadnou dopravu. Dlouhodobě však dochází k úbytku cestujících spojenému se současným nárůstem individuální automobilové dopravy. Jedním z faktorů, který zohledňují potenciální cestující, jsou bezesporu i náklady na cestování. Individuální doprava má oproti hromadné dopravě řadu výhod jako pohodlnost, možnost svobodnější volby cíle cesty či nevázanost na jízdní řády. Cenový stimul tak je tím hlavním faktorem, který může sehrát roli v tom, aby se MHD stala opět lákavou variantou městského cestování pro širší skupinu obyvatel.

Úbytek cestujících při více méně neměnných nákladech města na MHD pak znamená, že vynaložené finance jsou využívány méně efektivně. Současně se stále zvyšuje tlak na to, aby rostla spoluúčast zbývajících cestujících. Zvyšování ceny jízdenek však není možno realizovat do nekonečna. Existuje určitá prahová cena, nad niž není možné jít. Následně tak město bude stát stejně před dvojí alternativou:

a) redukovat MHD

b) zvýšit výdaje na MHD

Snížením ceny jízdenek a přechodem na bezplatnou městskou hromadnou dopravu sledujeme zajištění funkčního, moderního a lidmi využívaného modelu MHD s vysokou efektivitou prostředků vynaložených městem, jejímž předpokladem je fakt, že lidé začnou opět ve větší míře tuto dopravní alternativu využívat.

2. V souvislosti se snížením individuální automobilové dopravy lze očekávat pozitivní efekty v oblasti životního prostředí. Sníží se imise výfukových zplodin, prašnosti i hlučnosti. To všechno jsou faktory, které výrazně ovlivňují pociťovanou kvalitu života i zdravotní stav občanů.

3. Snížení individuální automobilové dopravy bude mít rovněž pozitivní dopad na plynulost silničního provozu v městě. Snižuje se totiž riziko komplikovaných dopravních situací, jako jsou např. dopravní zácpy, zvyšuje se bezpečnost silničního provozu, snižuje se počet nehod a zraněných.

4. Dochází k podpoře ekonomiky města, a to následujícími zprostředkujícími mechanismy:

Náklady na cestování tvoří nezanedbatelnou část rodinného rozpočtu. V případě, že MHD bude laciná či bezplatná, dochází k redukci těchto nákladů. Domácnosti tak mohou využít peníze, které dříve utratily za dopravu, na nákup něčeho jiného.

Předpokládejme, že členové domácností využívají dlouhodobou jízdenku pro dvě ostravské zóny, do jiných zón nejezdí a vůbec nevyužívají cestu automobilem, což by měsíční rodinnou úsporu ještě navýšilo. Je více než jisté, že většina rodin by uspořené prostředky využila na svou spotřebu zboží a zejména služeb, což v měřítku celého města znamená pozitivní impuls pro jejich poskytovatele, tedy podniky a zaměstnance, kteří tyto služby zabezpečují.

Pozitivní dopad na mobilitu občanů

Druhým pozitivním efektem je fakt, že nízké, resp. nulové dopravní náklady bourají bariéry v dojezdu občanů za zaměstnáním či za službami. Občan, při svém rozhodnutí o návštěvě ZOO, kulturní akce, provozovny obchodu či služeb, zvažuje i dopravní náklady. Jejich redukce také přispěje ke zlevnění finální vydané částky za tyto služby a pozitivně přispěje k zvýšení spotřeby domácností.

V neposlední řadě jsou pozitivní dopady redukce dopravních nákladů významné také pro zaměstnance, resp. potenciální zaměstnance, zejména ty, kteří se, v důsledku dlouhodobě provozované národohospodářské strategie českých politických elit zaměřené na lacinou pracovní sílu, řadí do nemalé skupiny zaměstnanců s nízkými mzdami.

Ekonomická udržitelnost

Největší výhradou, která směřuje vůči bezplatné MHD, je dopad tohoto modelu na rozpočet města. Model bezplatné MHD je opravdu zásadní změnou, jejíž dopad na rozpočet města není zanedbatelný. Současně však není natolik zásadní, aby projekt bezplatné MHD byl odsunut do sféry projektů utopických.

K dotaci města na MHD, která činila v roce 2013 1,044 mld. Kč, jsou připočteny tržby z jízdenek ve stejném roce. Jedná se tak o maximální možný dopad na rozpočet. Výdaje na MHD by v takovém případě vzrostly o šest procentních bodů. Je patrné, že i když se v absolutních číslech jedná o nemalou částku, z hlediska relativního podílu na celkových výdajích města nejde o změnu, která by rozpočet nabourala.

A to nejsou ve výpočtu zohledněny potenciální úspory v dopravním podniku, které lze odhadnout přibližně na 150 mil. Kč ročně. Předpokládané úspory pramení jednak ze zvýšeného tlaku na efektivnost činností v dopravním podniku a jednak ze samotného faktu zrušení jízdenek (náklady na výrobu jízdenek, provize za jejich prodej, náklady SMS jízdenek, provozování jízdenkových automatů, provozování označovačů jízdenek, náklady na revize jízdenek a vymáhání pokut, apod.).

Skutečný dopad na rozpočet města tak lze očekávat na úrovni cca 350 mil. Kč ročně, což jsou finanční prostředky, které lze v rozpočtu města Ostravy vyčlenit, pokud se občané rozhodnou, že model bezplatné MHD chtějí. Jedná se o částku, která v žádném případě neohrozí rozsah veřejných služeb poskytovaných městem.

To lze demonstrovat grafem, který porovnává finanční potřebu na zajištění bezplatné MHD s příjmy rozpočtu města. Červený sloupec znázorňuje předpokládanou finanční potřebu na bezplatnou MHD, modré nám pak ukazují, o kolik byly v jednotlivých letech příjmy rozpočtu Ostravy nižší než v roce 2013, kdy činily 8,2 mld. Kč.

Je patrné, že v každém z uvedených let je tento rozdíl vyšší, než kolik činí finanční potřeba na zabezpečení bezplatné MHD. Největší rozdíl je patrný v roce 2012, kdy byly příjmy rozpočtu města o 1,2 mld. Kč nižší než v roce 2013. Ostravané se určitě shodnou na tom, že tento rozdíl na běžném životě ve městě vůbec nezpozorovali. Jde tedy skutečně jen o to, rozhodnout se, zda jsme pro levnější a posléze i bezplatnou MHD, se všemi výše uvedenými pozitivními efekty.

Martin JUROŠKA, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva města Ostravy