Jdi na obsah Jdi na menu
 


Navýšení víceprací může zvýšit korupci

Rozhovor Haló novin s poslancem Jiřím Valentou (KSČM), členem sněmovního hospodářského výboru

 

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje kabinetu zřízení Rady vlády pro transparentní veřejné zakázky. Jejím úkolem má být posuzování materiálů předkládaných vládě, které se týkají veřejných zakázek. Je podle vás zřízení dalšího poradního orgánu vlády potřebné?

Návrh na zřízení Rady vlády pro transparentní veřejné zakázky byl v listopadu předložen do zkráceného meziresortního připomínkového řízení. Dle oficiálních informací byly všechny vznesené připomínky vypořádány a takto bez rozporů byl návrh postoupen ke schválení vládě. Podle přijatého návrhu by v čele tohoto orgánu měla nyní stát ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, a do budoucna potom vždy představitel či představitelka tohoto ministerstva. Dalšími členy by měli být zástupci ministerstev vnitra, průmyslu a obchodu, financí, dopravy, obrany, spravedlnosti, zahraničních věcí, školství, životního prostředí a kultury a také zástupce úřadu vlády, Národního bezpečnostního úřadu, Úřadu na ochranu hospodařské soutěže, a to nejméně na úrovni náměstků.

Oprávněnost zřízení a výši efektivity činnosti rady bych nyní nerad předjímal a také hodnotil, vše ukáže čas a praxe. Samotná myšlenka na její zřízení se mi nejeví »od věci«, obávám se však, aby se z tohoto orgánu nestal opět pouze jakýsi další sterilní konzument peněz ze státního rozpočtu bez prokazatelných zásluch o zkvalitnění procesu zadávání veřejných zakázek. A na to je třeba si dát pozor!

Co má být cílem rady?

Základními cíli a záměry rady by se mělo stát zvýšení transparentnosti a hospodárného vynakládání veřejných prostředků v kombinaci s předcházením rizika případných sankcí ze strany kontrolních aparátů ČR a EU. Cíle jsou to chvályhodné a nezbývá, než doufat, že rada k nim bude efektivně směřovat, a že se naopak z ní nestane nadbytečný a komplikující prvek hospodářského systému a hospodářské soutěže.

Rada nebude posuzovat materiály v oblasti informačních a komunikačních technologií, které budou nadále předkládány k posouzení Radě vlády pro informační společnost. Čemu konkrétně by se tedy měla věnovat?

Působnost rady by měla spočívat ve vydávání stanovisek k materiálům předkládáným vládě a majícím relevanci k jejímu usnesení O opatřeních při zadávání veřejných zakázek z roku 2013. Výjimkou by měly být právě zmíněné materiály a dokumenty s vazbou na tzv. informační společnost, digitální agendu, eGovernment, zde jde v podstatě o elektronizace státní správy či například zavádění informačních a komunikačních technologií.

Je něco, co se vám v souvislosti se zřízením rady nelíbí či co nemusí být zcela v pořádku?

V negativním smyslu mě zaujala vágnost a nekonkrétnost některých ustanovení, která potom mohou vyvolat rozličná nedorozumění a spory, případně přinést výraznější problémy. Příkladem může být ustanovení týkající se toho, že členové rady nemají nárok na finanční odměnu, že tento vládní orgán může v případě nutnosti vytvořit pracovní skupinu z osob mimo rady a že náklady na její fungování bude hradit ministerstvo pro místní rozvoj ze svého rozpočtu.

 

 

 

Dále je v předkládací zprávě uvedeno, že agenda rady bude časově velice náročná. Ministerstvo pro místní rozvoj ale nebude moci značný nárůst činnosti pokrýt svými zaměstnanci, z čehož lze dále usuzovat, že nezbytně dojde, a ministerstvo to i explicitně potvrzuje, ke změně systemizace služebních míst.

Předpokládá se, že rada bude zasedat každý týden, s čímž budou spojeny značně náročné organizační požadavky, a to zejména na administrativní zajištění chodu rady, zajišťování zápisů a sběr podkladů ke každému předkládanému materiálu. Ví tedy již někdo kompetentní, jaké organizační změny na MMR konkrétně nastanou? Kolika zaměstnanců se to bude týkat? Kolik bude potřeba vytvořit nových pracovních míst a kolik bude činnost rady v konečném důsledku stát? A nabízejí se přirozeně i jiné otázky.

Zastavme se nyní u zákona o zadávání veřejných zakázek, který má zadavatelům poskytnout větší pravomoci, současně jim ale nařizuje postupovat transparentně a přiměřeně. Ve sněmovně ho nyní budou projednávat výbory. Jaké jsou hlavní rizika a připomínky k tomuto vládnímu návrhu?

Zachování zákona v aktuální nezměněné podobě by nadále výrazně komplikovalo zadávání veřejných zakázek nejen státním institucím, ale také především malým a středním obcím, a proto bylo přistoupeno k novelizaci. Z jedné strany se zdá být vhodné, že MMR přistoupilo nakonec raději k novému komplexnímu návrhu zákona, na straně druhé mnozí odborníci tvrdí, že vzniklého potenciálu nové právní úpravy navrhovatel, ke škodě věci, nevyužil.

Rizika vidím, tentokráte ve shodě s navrhovatelem, zejména u méně pružných institucí, které by měly nejraději v zákoně vše v procesu zadávání veřejných zakázek detailně rozepsané, což logicky není možné. MMR sestaví ale sadu metodik, které zákon vhodně informačně doplní. V opačném případě, kdy by se již v samotném zákoně směřovalo k co nejpodrobnějšímu paragrafovanému znění, by opět mohlo dojít až k »administrativnímu peklu« tak, jako tomu bylo bohužel doposud. I kvůli malé zakázce byly vyvolávány mstícími se neúspěšnými soutěžícími nekonečné právní spory, často například jen kvůli sporné citaci v zákoně. Připomínky byly právě na tu malou podrobnost návodu pro zadavatele, což bylo zdůvodněno tím, že zákon není metodikou, ale souborem hlavních pravidel.

Rozporovalo se také to, že zákon dává zadavateli zbytečně moc prostoru pro rozhodování. Osobně si ale myslím, že je to tak v pořádku. Zadavatel bude disponovat celou škálou možností k dosažení kvalitního plnění veřejné zakázky, zákon by měl být jeho nástrojem a neměl by být rozhodně přijat tak, aby sloužil spíše těm, co jej chtějí porušovat. Dosavadní přeregulovaná a nadmíru složitá pravidla sloužila právě kvůli té své složitosti těm, kteří to zrovna ne vždy »mysleli dobře«, a paradoxně komplikovala jejich právní postih.

Další připomínky kritizovaly použitou terminologii jako příliš neurčitou a málo detailní. V tomto ohledu však mohu osvědčit, že současná terminologie byla zachována tam, kde to bylo možné, aby nedocházelo k dalšímu matení účastníků zadávacích řízení, avšak v některých částech zákona musela být již použita terminologie nová, rekrutující se z evropských směrnic. Jejich vyžadovaná jednota s českým právem by nám měla pomoci do budoucna zajistit úspěšné čerpání eurodotací.

Jak a v čem se může tento zákon dotknout obcí a jiných zadavatelů?

Kultivace procesu zadávání veřejných zakázek by měla, alespoň podle předkladatele, zkrátit délku administrace zejména infrastrukturních staveb, a významně tak napomoci starostům obcí. Ti jsou v dnešní době nuceni vytvářet zbytečné protokoly o všech nabídkách, podle nového zákona, který by měl teoreticky nabýt účinnost 18. dubna tohoto roku, již bude stačit pouze jeden protokol o vítězné nabídce. Nejvýhodnější nabídku již nebude možno vyloučit z výběrového řízení například jen kvůli chybějícímu dokladu nebo překlepu ve výkazu výměr.

Obce měly v minulosti problémy s malými, často banálními zakázkami. Nově již nebude povinnost svolávat hodnotící komisi pět dní dopředu a zadavatel dostane k dispozici řadu kritérií, podle kterých se bude moci rozhodovat a posuzovat tak kvalitu nabídek. Bude se řídit například nejvýhodnějším poměrem nabídkové ceny nebo nákladů životního cyklu a kvality, nejnižší nabídkovou cenou, nejnižšími náklady životního cyklu či hodnocením dopadů nabídky na životní prostředí, kde bude možno zohledňovat podíl nezaměstnaných na zakázce apod.

Přijetím novely zákona dojde též ke zrušení povinnosti zadavatele zrušit zadávací řízení v případě, když obdržel pouze jednu nabídku nebo mu po posouzení všech nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka. Změn v procesu zadávání veřejných zakázek bude ale ještě více, zmínil jsem jen ty, které mně připadají nejvíce důležité.

Jak vy osobně tuto předlohu hodnotíte? Nebude mít také nějaké zásadní finanční dopady a nepřinese nové povinnosti?

Osobně se domnívám, že nový zákon o zadávání veřejných zakázek je skutečně potřebný. Nejen z důvodu zjednodušení a zpřehlednění celého procesu zadávání, zejména u podlimitního režimu, ale také proto, že jej po ČR vyžaduje EU a podmiňuje jím i čerpání již zmiňovaných eurodotací v novém programovacím období. Otázkou zůstává, zda dojde, ve shodě s tvrzením MMR, také ke snížení doposud obrovské administrativní zátěže. Nový právní předpis by si také měl klást ambice vyšší srozumitelnosti a přehlednosti pro všechny účastníky zadávacího řízení, což já se až zase tolik nedomnívám, že tomu tak reálně vždy bude. Výhodu nově mohu také snad spatřovat v aspektu regulace již pouze průběhu zadávacího řízení, a nikoliv celého investičního procesu.

Některé přínosy jsou skutečně zatím ale jen v iluzorní rovině, »tah na branku« u zákona ukáže až čas. Snad jedinou nespornou a zcela prokazatelnou výhodou je, podle mého názoru, zakomponovaný povinný přenos evropských relevantních směrnic do našeho práva, což by se snad potom mohlo zdát při eventuálních obsahových disfunkcích jako zanedbatelné. Co se týká finančních dopadů na zadavatele, tak ty by neměly být nikterak zásadního charakteru, neboť se jedná pouze o novelu, která by neměla ztěžovat průběh zadávacích řízení a ukládat adresátům nové povinnosti. Snad jediný možný finanční dopad spatřuji v části zákona týkajícího se dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, a to v přímé souvislosti se zvýšením kauce. Tento dopad by měl ale být kompenzován celkovým urychlením rozhodovacího procesu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Máte nějaké konkrétní výhrady, kde podle vás hrozí největší nebezpečí?

Konkrétně největší problém v obsahu tohoto zákona spatřuji nejspíše v požadavku umožňujícímu navýšení procenta tzv. víceprací z třiceti na padesát. Každému soudně uvažujícímu člověku musí být jasné, že právě zde může docházet ke zbytečnému nárůstu prokorupčního potenciálu, a to z rozličných, sofistikovaně zkonstruovaných pseudodůvodů. Zadavatelé veřejných zakázek, a tím i my všichni daňoví poplatníci, můžeme být tak na svých právech, s posvěcením tohoto zákona, úmyslně a až zcela »brutálně« kráceni. V minulosti, a to také zcela nedávné, lze dohledat množství takovýchto příkladů. Někteří, především pravicoví podnikatelští kmotři, »vyrostli« zejména z veřejných zakázek a účelově navyšovaného objemu tzv. víceprací. Boj o veřejné zakázky bývá opravdu nesmiřitelný a tvrdý, protože se často spoléhá na to, že »z cizího krev neteče«, a to je nutno změnit, a nikoliv tomu ještě napomáhat zákonem!

Jak jste byl spokojen se samotným průběhem tvorby komplexní novely tohoto zákona?

Od samého počátku práce na novele docházelo k některým neshodám. Nejprve fakticky nefungovala efektivní kooperace s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, se kterým měl být zákon vypracován. Tento úřad trval například na formulaci vyjadřující zákaz dělení předmětu veřejné zakázky a povinnosti sčítání veřejných zakázek zadávaných veřejným zadavatelem v jednom roce. Některé »bruselské« pojmové vsuvky či náhražky byly do zákona jen překopírovány a dále nevysvětleny a z debat vyplynulo, že ani kompetentní úředníci vlastně nevědí, co znamenají.

Pracovní skupina při Legislativní radě vlády zase upozornila na rozpor spočívající v tom, že když zadavatel zapomene odeslat žádost na ministerstvo financí, uzavřená smlouva je sice potom neplatná, ale přitom se stejně k samotnému obsahu stanoviska ministerstva nikterak nepřihlíží a není vlastně ani v procesu zadávání zakázky a uzavírání smlouvy jinak nutné.

Názorové třenice vznikaly v souvislosti s navrhovanou předlohou zákona i mezi jednotlivými ministerstvy, a to například mezi vnitrem a průmyslem. Lze takto například zmínit duel, kdy ministerstvo vnitra žádalo, aby důvod pro použití jednacího řízení bez uveřejnění byl omezen pouze na nákup dodávek na komoditních burzách, které jsou provozovány jen organizátorem s povolením činnosti od České národní banky, s čímž ministerstvo průmyslu nesouhlasilo. Svoji nespokojenost s vládním návrhem projevila i Hospodářská komora, která tvrdila, že zákon »zcela popírá zásady efektivity nakládání s veřejnými zdroji, průhlednosti a rovného přístupu« a její představitelé zároveň dodávali, že »co největší počet zakázek by měl být zadáván standardním způsobem, přičemž se tento zákon vydal přesně opačnou cestou«.

Osobně ale musím ministryni Šlechtové poděkovat za vstřícný přístup. Všechny politické subjekty, zastoupené v Poslanecké sněmovně a Senátu, mohly vznést a odůvodnit, prostřednictvím svých zástupců, požadavky, podněty a připomínky, a to přímo na společném jednání politicko-odborného výboru. Ten byl ustaven přímo na MMR a pravidelně také jednal. KSČM jsem v tomto orgánu zastupoval já a kolega poslanec Jaroslav Borka.

Jana DUBNIČKOVÁ