Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úspěchy zahraničních věcí Vietnamu za posledních pět let

 
 

 

Jedenáctý sjezd strany zaznamenal významný posun v zahraničně politickém myšlení. Prosazujeme »synchronní, všeobsažné a účinné zahraniční aktivity« ve všech bilaterálních i multilaterálních programech, budované na těsné koordinaci zahraničních vztahů strany, státní diplomacie, parlamentních zahraničních věcí a mezilidské diplomacie. Sjezd určil linii »dynamické a aktivní mezinárodní integrace«, jak je konkretizovaná rezolucí č. 22 z 10. dubna o mezinárodní integraci. Rezoluce se zasazuje o dynamickou a aktivní účast v multilaterálních institucích, přispění k budování rovného a demokratického politického a ekonomického řádu, prevenci válek a konfliktů, upevnění míru a prosazování spolupráce ke vzájemnému prospěchu.

Za posledních pět let (2011-15) jsme uskutečnili rezoluce 11. stranického sjezdu uprostřed výbušného, složitého a nepředvídatelného vývoje v oblasti i ve světě. Světová ekonomika se zotavuje pomaleji, než se očekávalo; mnoho velkých partnerů čelí ekonomickým problémům; ceny některých komodit, především ropy, padají. Soupeření a shromažďování sil mezi mocnostmi následuje bouřlivé a komplikované vzorce. Globální problémy jako klimatické změny, mezinárodní terorismus a epidemie nabývají na vážnosti. Mnoho oblastních problémů, zvlášť územních, mořských a ostrovních sporů je napjatějších než v předešlém období. Vytrvale zaměřeni v zahraničních vztazích »na zájem země a národa o silný a prosperující socialistický Vietnam«, budovaný na postupně zvyšovaném postavení a síle země, s propagací úspěchů v zahraničních vztazích, získaných za posledních 25 let rozsáhlé renovace, jsme v posledních pěti letech zaznamenali četné úspěchy ve službě zahraničních věcí. Nejvýznamnější jsou:

Za prvé jsme udrželi prostředí míru a stability, příznivé pro rozvoj, a trvale a účinně jsme prohlubovali zahraniční vztahy. Mír a stabilita jsou předpoklady k trvalému, udržitelnému rozvoji země. K zaručení takových podmínek je důležité neustále upevňovat přátelskou spolupráci a prohlubovat zahraniční vztahy, posilovat společné zájmy, podporovat podobnosti a minimalizovat rozdíly ve vztazích s partnery. Kromě posilování a rozvíjení vazeb s Laosem, tradičně přátelských vztahů a všestranné spolupráce s Kambodžou, vztahů, solidarity, přátelství a spolupráce se socialistickými zeměmi a tradičními přáteli jsme dokončili vytvoření rámce partnerství s téměř všemi nejvlivnějšími zeměmi v oblasti i ve světě. Během funkčního období 11. stranického sjezdu jsme ustavili strategické partnerství s osmi (Německo, Itálie, Indonésie, Thajsko, Singapur, Francie, Malajsie a Filipíny) z 15 za posledních 15 let (15 zemí ustavilo strategické partnerství s Vietnamem: Rusko, Indie, Čína, Japonsko, Jižní Korea, Španělsko, Velká Británie, Německo, Itálie, Indonésie, Thajsko, Singapur, Francie, Malajsie a Filipíny), zlepšili na hluboké nebo rozsáhlé strategické partnerství se dvěma zeměmi (všeobsažné strategické partnerství s Ruskem, rozsáhlé strategické partnerství s Japonskem), ustavili všeobsažné partnerství se třemi zeměmi (Ukrajina, USA a Dánsko) kromě těch, s nimiž už všeobsažné partnerství máme (10 zemí má všeobsažné partnerství s Vietnamem: USA, Dánsko, Austrálie, Nový Zéland, Brazílie, Chile, Venezuela, Argentina, Ukrajina a Jižní Afrika. S propagací úspěchů v zahraničních vztazích, dosažených za 25 let všeobsažné obnovy, zaznamenala služba zahraničním záležitostem v minulosti četné výsledky.), včetně pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Stavěním na základě rovnosti vztahů, respektování mezinárodního práva, politického režimu, nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti jsme prosadili vzájemně prospěšnou spolupráci. Tyto rámce pomohly stabilizovat vztahy s našimi partnery, zvlášť s předními partnery jako je Čína, USA, Rusko, Japonsko, Evropská unie (EU) a země společenství ASEAN, a při tom jsme dosahovali zvýšení ekonomického, obchodního, investičního, politického, obranného, bezpečnostního, kulturního prospěchu. Uprostřed složitého vývoje ve světě a potíží v globální i národní ekonomice jsme si zajistili síť partnerů, jež slouží k praktickým cílům v udržování míru, stability, ekonomické přestavby, rozšiřování exportních trhů a přilákání zahraničních investic. Vztahy s předními partnery jsou posilovány nejen státními a vládními kanály, ale také kanály strany a Národního shromáždění s mnoha činnostmi politického významu na nejvyšší úrovni a s důležitou a účinnou spoluprací. Je to názorná ukázka důsledné zahraniční politiky nezávislosti, sebedůvěry, rozšiřování, mnohostrannosti, se zaměřením na dosažení hlubokého, stabilního a trvalého partnerství.

Za druhé, služba zahraničním věcem aktivně přispěla k uskutečnění cílů společensko-ekonomického rozvoje. V uplynulých pěti letech jsme byli dynamičtější a aktivnější ve vyjednávání a podepisování smluv o volném obchodu (FTA) a prohloubili jsme všeobsažnou integraci do ekonomiky v oblasti i ve světě. Období 2013-15 bylo vrcholem vietnamských vyjednávání a uzavírání takových smluv. Uzavřeli jsme tři bilaterální FTA s klíčovými partnery včetně FTA s Jižní Koreou (květen 2015), FTA s Eurasijskou ekonomickou unií (květen 2015) a FTA s EU (prosinec 2015). Vietnam dosud podepsal a uzavřel 11 oblastních a bilaterálních FTA, z nichž šest je v rámci spolupráce ASEAN. Konkrétně v Ekonomickém společenství ASEAN (AEC) Vietnam aktivně přijal prvotní opatření k uskutečnění projektu pro AEC. Vietnam je považován za jeden z členských států s nejvyšší mírou realizace opatření v projektu AEC. V říjnu 2015 Vietnam a další členské státy uzavřely vyjednávání smlouvy Transpacifického partnerství (TPP). Také jsme pokračovali ve vyjednávání oblastního všeobsažného ekonomického partnerství (RCEP) k dosažení komplexní ekonomické dohody podle podmínek Vietnamu a ASEAN. Na globální úrovni, na ministerské konferenci Světové obchodní organizace (WTO) v prosinci 2013, Vietnam spolu s dalšími členy WTO přijal Soubor Bali, což byl průlom vleklého mrtvého bodu ve vyjednáváních v rámci WTO.

Do poloviny roku 2015 jsme ustavili ekonomické a obchodní vztahy s více než 220 zeměmi a územími a získali jsme přes 250 mld. US dolarů přímých zahraničních investic (FDI). Za pět let jsme získali 36 nových partnerů, čímž jsme zvýšili celkový počet partnerů, kteří oficiálně uznávají vietnamskou tržní ekonomiku, na 59. Zahraniční ekonomická činnost pozitivně přispěla k růstu a rozšíření exportních trhů, zvýšení investic a oficiální rozvojové pomoci (ODA), k přilákání turistů a potírání obchodních podvodů a vnucených obchodních bariér, škodících právoplatným zájmům vietnamských podniků a státu.

Za třetí, služba zahraničních věcí významně přispěla k udržení územní, mořské a ostrovní svrchovanosti a k ochraně národní bezpečnosti. Během posledních pěti let bylo dosaženo pokroku na hranicích s Čínou, Laosem a Kambodžou. S Čínou, obě strany podepsaly Smlouvu o volné plavbě lodí v ústí řeky Bac Luan a Smlouvu o spolupráci při využívání a ochraně turistických zdrojů v oblasti vodopádů Ban Gioc. Chopili jsme se iniciativy a aktivně udržovali vyjednávání o vodách poblíž zátoky Bac Bo (vietnamský název Tonkinského zálivu; pozn. překl.), spolupráci v méně citlivých oblastech a diskusi o rozvojové spolupráci. Obě strany dospěly k Dohodě o základních principech, vedoucích k uspořádání přímořských otázek. Devatenáctého prosince 2015 obě strany zahájily společný průzkum v některých dohodnutých oblastech kolem zátoky Bac Bo v přípravě na rozvinutí četných méně citlivých projektů v moři k dosažení rozvojového nárysu a spolupráce v těchto vodách. S Laosem obě strany završily zvyšování počtu hraničních sloupů a dosáhly mnoha dohod kolem hraniční linie míru a přátelství. S Kambodžou obě strany spolupracují na udržení bezpečnosti a pořádku, vyřešily problémy, jež vyvstaly v hraničních oblastech a pokračovaly ve vyměřování a vsazování hraničních kůlů do půdy (dosud přes 80 %).

Tváří v tvář složitému vývoji ve Východním moři byla zahájena činnost v zahraničních vztazích v linii stranické a státní politiky a řízení, s pružným a radikálním využitím politicko-diplomatických opatření, dialogových cest, kontaktů na bilaterální a multilaterální, oblastní a mezinárodní úrovni, s rezolutní obranou naší svrchovanosti a územní celistvosti a s aktivním uchopením každé příležitosti ke snížení napětí, obnově důvěry a prosazování přátelské spolupráce a dialogů k nalezení zásadního a dlouhodobého řešení otázky Východního moře. Zajistili jsme si podporu mezinárodního veřejného mínění pro vietnamský spravedlivý postoj, odmítání absurdních tvrzení, protestování proti jednostranným akcím ke změně statu quo a porušování mezinárodního práva Čínou, k zápasu za zachování míru, stability, bezpečnosti, bezpečí a volnosti navigace a přeletů ve Východním moři i v celé oblasti. V posledních letech je Východní moře předmětem obav, vznesených v mnoha prohlášeních, dokumentech mnoha organizací a na mnohostranných fórech jako je ASEAN, Východomořský summit (EAS), sedm industrializovaných zemí (G7) a EU.

V boji proti silám, jež využívají otázky demokracie, lidských práv a náboženství ke vměšování do vnitřních záležitostí země, jsme použili různá opatření, rezolutně jsme hájili stranu, spravedlivou věc a hodnoty Vietnamu. Pět let jsme se chápali iniciativy k organizování dialogů s dalšími zeměmi a mezinárodními organizacemi o těchto otázkách. Také jsme poskytovali mezinárodnímu společenství informace o průběhu vývoje a naplňování stranických linií a státní legislativy na těchto polích. Činnost v zahraničních věcech je úzce koordinována se zákonným uplatňováním odrážení a neutralizování spiknutí a akcí proti straně a státu v demokracii, lidských právech a náboženství. Stupňovala se spolupráce s cizími zeměmi a mezinárodními organizacemi při sdílení informací a zvyšování tvorby a uplatňování zákonodárství, a partneři tak lépe chápou změny v politice ve Vietnamu.

Za čtvrté pozice Vietnamu na mezinárodní scéně se zlepšila navýšením mnohostranných zahraničních vztahů z »aktivní spoluúčasti« na »dynamické přispívání k budování a vytváření všeobecných pravidel hry«, s ochranou a účinným prosazováním strategických zájmů v bezpečnosti a rozvoji Vietnamu, a odrazil se tu duch »zodpovědného člena mezinárodního společenství«. Vietnam přispěl mnoha významnými iniciativami na vlivných multilaterálních fórech jako je OSN, Fórum asijsko-pacifické ekonomické spolupráce (APEC), Asijsko-evropské setkání (ASEM) či Mekongská podoblastní spolupráce. Postavení země se významně zlepšilo vzhledem k jejímu úspěšnému hoštění 132. valného shromáždění meziparlamentní unie (IPU), vzhledem k příspěvkům k vytváření Programu udržitelného rozvoje OSN na rok 2013 nebo vzhledem k jejímu zvolení do Výboru pro lidská práva OSN vysokým počtem hlasů na funkční období v letech 2014-16, do Společensko-ekonomického výboru OSN na funkční období 2016-18, do Výboru světového dědictví UNESCO na funkční období 2013-17 a vzhledem k její první účasti v mírotvorných silách OSN (PKO).

Tyto významné úspěchy přišly coby výsledek síly národní jednoty. Jsou kombinací síly národa a síly času, důslednosti v zásadách, přizpůsobivosti ve strategii pod heslem »nezměněný princip, přizpůsobené akce«. Dvanáctý sjezd strany přijal orientaci a hlavní úkoly zahraničních věcí pro příštích pět let. Je to zachování a upevnění bezpečnosti a vnějšího ekonomického prostředí, prohloubení mezinárodní integrace a posilování pozice Vietnamu v oblasti i ve světě. Jsou to důležité úkoly pro celou stranu i lid. jejich plnění může narazit na větší potíže a problémy, jak se situace v oblasti i ve světě vyvíjí zamotaně a rychle. S postavením a silou země po 30 letech obnovy, s vytrvalým odhodláním sloužit národním zájmům, daným národním duchem přátelskosti, konsensem a jednotou uvnitř strany, lidu a armády, a s pozorností danou výchově kádrů v zahraničních záležitostech se mezinárodní vztahy Vietnamu budou stále více rozvíjet a rychle přizpůsobovat změnám situace se bude jeho úloha coby předpolí v zachování mírového prostředí, příznivého vůči rozvoji a pevné ochraně socialistického Vietnamu.

Pham Binh Minh,

člen Politbyra, místopředseda vlády a ministr zahraničí

Communist Review, č. 880 (únor 2016)